Protokół nr 3 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 5 marca 2014 roku

Obecni:

1. JoannaZachowicz PrezesZarządu

2. Wacław Wilk -zastepca PrezesaZarządu

3. Jerzy Nagler – skarbnik

4. Andrzej Majorkowski – sekretarz

5. Zygmunt Kliński

6. Leszek Łęczyński

7. Sylwester Napierzyński

8. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Przebieg posiedzenia był zgodny z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego i uzupełnionym przez Kierownika Biura Zarządu, przyjętym bez uwag przez Zarząd Oddziału.

I. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 05.02.2014 r.

Protokół ten został przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

  1. Omówienie i przyjęcie Programu działalności statutowej Oddziału Pomorskiego na 2014 rok.

Program został omówiony przez kol. W. Wilka. W czasie jego omawiania zgłaszano różne szczegółowe uwagi dotyczące przede wszystkim proponowanych wycieczek.

a/ Kontrowersje dotyczyły wycieczki i prelekcji planowanej na 22 marca.

Chodziłoo takie sprawy jak miejsce spotkania i prelekcji, trasę wycieczki oraz organizację grilla.Ze względu na zbliżający się termin Zarząd ustalił, że kol. W. Wilk w trybie pilnym ustali szczegółowy program tej wycieczki. Następnie Biuro Zarządu poinformuje członków Oddziału Pomorskiego o szczegółowym programie wycieczki. W zależności od ilości członków zainteresowanych udziałem w wycieczce kol. Wilk dokona ewentualnej korekty jej programu.

b/ Zarząd ustalił, że wycieczka do Helu odbędzie się 12 kwietnia.

c/ Zarząd ustalił, że wycieczka w rejon Obwodu Kaliningradzkiego może być dofinansowana dla członków Oddziału Pomorskiego kwotą po 200 złotych na osobę. W związku z tym w uzgodnieniu z kol. R. Stróżyk, Biuro prześle członkom Oddziału program wycieczki i ustali osoby zainteresowane udziałem w wycieczce na tych warunkach.

d/ Zarząd ustalił, że wycieczka w rejon Bydgoszczy może być dofinansowana kwotą około 15 tysięcy złotych, a dojazd i objazd rejonu zwiedzania zapewnią uczestnicy własnymi samochodami. Organizator wycieczki kol. H. Burakowska na posiedzeniu Zarządu przedstawi program wycieczki i jej orientacyjny koszt.

e/ Zarząd ustalił, że na wyjazd do Borów Tucholskich i Mylofu w dniu 27 września, koszty autokaru pokryje Oddział Pomorski, pozostałe koszty pokryją uczestnicy. Organizator wyjazdu kol. W. Wilk opracuje szczegółowy program, który przedstawi na posiedzeniu Zarządu.

III. Informacja o realizacji wniosków z XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Pomorskiego PTPNoZ.

a/ Kol. Z. Kliński przygotował projekt Regulaminu działalności gospodarczej Oddziału Pomorskiego i wręczył wszystkim obecnym na posiedzeniu Zarządu. Ustalono, że obecni na posiedzeniu zapoznają się z projektem i ewentualnie zgłoszą na piśmie swoje uwagi. Następnie projekt zostanie rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu i skierowany do dalszego procesowania zgodnie z ustaleniami posiedzenia z dnia 5 lutego 2014 roku.

b/ Zarząd zobowiązuje Biuro do przesłania 1 egz. Programu kol. Edwardowi Szczepańskiemu, inicjatorowi rozszerzenia działalności gospodarczej w Oddziale Pomorskim oraz wnioskodawcy zorganizowania wycieczki na Kubę, celem zgłoszenia ewentualnych uwag.

c/ W odniesieniu do wniosku dotyczącego nadania nazw ulic naszym zmarłym kolegom, Zarząd zobowiązuje Biuro do przygotowania wystąpienia do odpowiednich władz z zapytaniem o tryb postępowania w tej sprawie.

IV Informacja o Bilansie oraz Rachunku zysków i strat za 2013 rok.

Kol. H. Burakowska – Kierownik Biura Zarządu poinformowała szczegółowo o treści tego dokumentu i stwierdziła, że jest on zgodny z prognozą, a zysk wyniósł 5153, 92 złote. Zarząd przyjął informację do wiadomości.

VI. Wolne wnioski.

a/ Kol. H. Burakowska poinformowała Zarząd o wpłynięciu oferty na remont kapitalny toalety męskiej w budynku Oddziału Pomorskiego. Wstępny koszt oszacowano na około16 tysięcy złotych. Zarząd upoważnił Biuro do przeprowadzenia rozmów z autorem oferty i następnie poinformowania o wynikach tych rozmów.

b/. Zgłoszony został wniosek, aby wysłać pismo do członków Oddziału Pomorskiego, zalegających za składkami członkowskimi z zapytaniem czy i kiedy zapłacą zaległe składki? Wniosek został przyjęty do realizacji.

Andrzej Majorkowski