Protokół nr 4 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 2 kwietnia 2014 roku

Obecni:

1. JoannaZachowicz PrezesZarządu

2. Wacław Wilk -zastępca PrezesaZarządu

3. Jerzy Nagler – skarbnik

4. Andrzej Majorkowski – sekretarz

5. Zygmunt Kliński

6. Leszek Łęczyński

7. Sylwester Napierzyński

8. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Przebieg posiedzenia był zgodny z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego i uzupełnionym przez Kierownika Biura Zarządu, przyjętym bez uwag przez Zarząd Oddziału.

I. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 05.03.2014 r.

Protokół ten został przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

II. Omówienie odpowiedzi członków Oddziału Pomorskiego na rozesłany Program działalności statutowej Oddziału Pomorskiego na 2014 rok.

Kol. Halina Burakowska poinformowała zebranych, że zainteresowanie członków Oddziału Pomorskiego uczestnictwem w realizacji Programu jest niewielkie. Ilość zgłoszeń do udziału w całym Programie nie przekracza 10 osób.

Do uczestnictwa w najbliższej sesji wyjazdowej (12 kwietnia –Hel) zgłosiło się jednak 18 osób. Do osób tych Biuro Zarządu w trybie pilnym wyśle szczegółowy program sesji.

III. 3. Informacja o uwagach do Projektu regulaminu określającego sposób i zasady   prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział Pomorski, zgłoszonych przez członków Zarządu oraz wnioskodawcę.

Kol. Zygmunt Kliński poinformował zebranych o uwagach nadesłanych przez członków Zarządu, następnie kol. kol. Jerzy Nagler i Wacław Wilk zgłosili ustnie swoje uwagi. Ze względu na skomplikowaną materię przedmiotowego Projektu Zarząd ustalił, że dalsza dyskusja odbędzie się na osobnym posiedzeniu Zarządu. Członkowie Zarządu proszeni są o pisemne zgłaszanie uwag do Projektu.

  1. Wolne wnioski.

       Kol. Jerzy Nagler odniósł się do prelekcji „Źródła wód leczniczych w Sopocie” wygłoszonej w dniu 29 marca 2014 roku przez kol. Zygmunta Klińskiego.. Stwierdził, że ze względu na wagę przedstawionego problemu tego rodzaju odczyt powinien mieć zapewnione warunki umożliwiające pełny odbiór przedstawianego problemu. Spotkanie o charakterze krajoznawczym, w terenie – jak omawiane 29 marca, dobrze zorganizowane – powinno od początku być traktowane jako wstępne wprowadzenie do tematu. W prelekcji podniesiono ważne problemy dotyczące stanu technicznego otworu studziennego z wodą mineralną o dużym zasoleniu. Otwór ten ( „źródło” ) uzasadnia uzdrowiskowy charakter Sopotu. Pojawiające się zagrożenia winno się omawiać z udziałem odpowiednich służb komunalnych’

Zdaniem Autora prelekcji budzący zastrzeżenia stan techniczny ujęcia wody mineralnej może zagrozić zmniejszeniem, a nawet brakiem dostawy wody mineralnej dla jej odbiorców.

         Kol. Wacław Wilk wyraził pogląd odmienny, że tego rodzaju prelekcje powinny być tylko jednym z elementów całego programu w skład którego wchodziły również spacer wzdłuż morza oraz rozmowy towarzyskie przy grillu. Ponadto przypomniał, że jako organizator zwracał, się kilkakrotnie do dyrektora Uzdrowiska Sopot o udział przedstawiciela tej instytucji w naszej sesji, który mógłby wyjaśnić nam poruszone problemy.

Następnie w burzliwej dyskusji na temat charakteru spotkań członków Oddziału Pomorskiego (bardziej merytorycznego czy „krajoznawczo – towarzyskiego”) w sposób zróżnicowany wypowiadali się członkowie Zarządu. Zarząd nie zajął jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

  1. Zygmunt Kliński  zobowiązał się do napisania notatki z omawianej sesji ze szczególnym podkreśleniem poruszonych przez niego problemów technicznych dotyczących pracy ujęcia wody mineralnej.

Podniesiono również celowość umieszczenia tej notatki oraz wykonanych zdjęć na stronie internetowej Oddziału Pomorskiego. Zarząd nie zajął stanowiska w tej sprawie.

Andrzej Majorkowski