Protokół nr 7 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 4 czerwca 2014 roku

Obecni:

1. Wacław Wilk -zastępca PrezesaZarządu

2. Jerzy Nagler – skarbnik

3. Andrzej Majorkowski – sekretarz

4. Zygmunt Kliński

5. Sylwester Napierzyński

6. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Program posiedzenia zaproponowany przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego i przesłany pocztą elektroniczną członkom Zarządu, został skorygowany (w zakresie kolejności rozpatrywania) ze względu na brak niektórych członków Zarządu na początku posiedzenia.

I. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 7 maja 2014 r.

Protokół został przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokóły zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag.

II. Informacja o wycieczce do Twierdzy Wisłoujście i na Westerplatte, która odbyła się w dniu 24 maja 2014 roku – kol. S. Napierzyński.

protokol

  1. Informacja o przygotowaniach do wyjazdu terenowego w rejon Bydgoszczy, w dniach 28 -29 czerwca 2014 roku.

Kol. H. Burakowska poinformowała zebranych, że wszystkie sprawy organizacyjne związane z wyjazdem zostały załatwione. Dla osób, które zadeklarowały przejazd Polskim Busem zakupione zostały bilety, przez kolegów J. Naglera i W. Wilka. W miejscu wyjazdu uczestnicy powinni zgłosić się do wymienionych kolegów.

Zarząd ustalił, że w czerwcu Biuro Zarządu powiadomi wszystkie zainteresowane osoby o szczegółach technicznych dotyczących miejsca i godziny odjazdu oraz terminu rozpoczęcia części merytorycznej wyjazdu terenowego.

IV. . Wolne wnioski.

  1. Na wniosek Ewy Wilczek-Majorkowskiej i Andrzeja Majorkowskiego, Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków PTPNoZ kol. Barbarę Hass – Dornowską, która złożyła deklarację członkowską.
  2. Na wniosek kol. Z. Klińskiego Zarząd zobowiązał Biuro Zarządu do wysłania pisma, do wszystkich członków zalegających z opłacaniem składek członkowskich. Termin opłacenia zaległych składek ustala się na 30 lipca b.r.
  3. W związku z tym, że strona internetowa Oddziału Pomorskiego nie działa prawidłowo, Biuro Zarządu podjęło próby nawiązania kontaktu z delegowanym do jej organizacji kol. Tomaszem Oparą, jednak brak było odpowiedzi z jego strony.

W tej sytuacji Zarząd zobowiązał Biuro do zakończenia współpracy, w tym zakresie z kol. T. Oparą i niezwłocznego podjęcia rozmów z kol. Dariuszem Lubowskim, który wyraził gotowość prowadzenia strony internetowej.

4.   Na wniosek Biura Zarządu ustala się, że w drugim półroczu 2014 roku posiedzenia Zarządu odbywać się będą w każdą pierwszą Środę miesiąca o godzinie 16³º.

  1. Informacja o stanie prac dotyczących Projektu Regulaminu określającego sposób i zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział Pomorski.

Zarząd ustalił, że kol. Z. Kliński niezwłocznie przygotuje jednolity Projekt regulaminu, który prześle członkom Zarządu. Następnie Biuro Zarządu zleci kol. Jadwidze Wysockiej opracowanie ekspertyzy prawno – finansowej dotyczącej projektu. Po jej opracowaniu Zarząd zajmie stanowisko w sprawie przyjęcia Regulaminu.

VI. Informacja o przebiegu rozmów w sprawie nawiązania współpracy Oddziału Pomorskiego z firmą Geotest, w zakresie wspólnego podejmowania działalności gospodarczej.

Zarząd ustalił, że kol. Wacław Wilk -zastępca PrezesaZarządu skontaktuje się z kierownictwem Geotestu w tej sprawie i uzgodni termin spotkania oraz poinformuje, że w imieniu Zarządu rozmowy te przeprowadzą kol. Zygmunt Kliński i kol. Jerzy Nagler.

Andrzej Majorkowski