Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

500 lecie reformacji

W imieniu Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w Gdańsku uprzejmie zapraszam na wystawę pt. 500 lecie reformacji w Muzeum Narodowym w Gdańsku przy ul. Toruńskiej.

Zwiedzanie wystawy zaplanowano na 24 luty 2018, zbiórka w Muzeum o godz. 11:00. Organizator zwiedzania : kol. Wacław Wilk

Protokół XIII WZW

PROTOKÓŁ

z XIII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego

Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi

Gdańsk, 17 listopad 2017r.

 • Otwarcie Obrad

 1. Obrady otworzyła Prezes Oddziału kol. Joanna Zachowicz, która przywitała obecnych na Zjeździe członków Oddziału Pomorskiego oraz Prezesa Zarządu Głównego Pana Jerzego Giżejewskiego i sekretarza ZG Pana Adama Mazurka
  Kol. Prezes zaproponowała na przewodniczącego Zjazdu kol. Halinę Burakowską. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie ( 28 głosów ).

 • Zatwierdzenie porządku obrad

  Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek obrad:

 1. Wybór komisji mandatowej, wyborczej i skrutacyjnej

 2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału

 3. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

 4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

 6. Wybór Komisji Uchwał

 7. Dyskusja nad sprawozdaniem i udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

 8. Wybory Prezesa Oddziału, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego

 9. Ogłoszenie wyników wyborów

 10. Podjęcie uchwał

 11. Referat okolicznościowy

 12. Wybór delegatów na Walny Zjazd PTPNoZ w Warszawie w dniu 16 grudnia 2017

Zebrani jednogłośnie przegłosowali proponowany porządek obrad.

 • Realizacja zatwierdzonego porządku obrad

1. Wybór Komisji

a) Komisja mandatowa i uchwał: wybrana jednogłośnie 28 głosów „za”

Halina Napierzyńska

Regina Stróżyk

Genowefa Szczepańska

b) Komisja Wyborcza: wybrana jednogłośnie 28 głosów „za”

Ewa Majorkowska

Jarosław Florczuk

Alina Malinowska

2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Pomorskiego za okres od 26.10.2013 do 17.11.2017

przedstawiła kol. Joanna Zachowicz Prezes Oddziału Pomorskiego PTPNoZ. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres sprawozdawczy 2013-2017

przedstawiła Przewodnicząca Komisji kol. Bożena Zadroga. Komisja Rewizyjna poparła Sprawozdanie Zarządu i wnioskowała o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszego Protokółu.

4. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres sprawozdawczy 2013-2017 przedstawiła

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego kol. Halina Napierzyńska. W mijającej kadencji nie wpłynęła żadna sprawa, w związku z tym Sąd nie odbył żadnego posiedzenia. Sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszego Protokółu.

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

Sprawozdanie w imieniu Komisji przedstawiła kol. Halina Napierzyńska.

Łączna ilość członków Oddziału Pomorskiego PTPNoZ uprawnionych do udziału w XIII Walnym Zjeździe wynosi 48. Łączna ilość członków przybyłych na Walny Zjazd wynosi
28 osób, co stanowi 58,24% uprawnionych.

Komisja potwierdziła, że XIII Walny Zjazd jest uprawniony do podejmowania uchwał.

Sprawozdanie Komisji stanowi załącznik do niniejszego Protokółu.

6. Dyskusja nad Sprawozdaniami

Po dyskusji nad Sprawozdaniem Zarządu Oddziału za okres 2013-2017 w głosowaniu jawnym „za” 27 głosów, przeciw 1 głos, ustępującemu Zarządowi Oddziału Pomorskiemu udzielono absolutorium.

7. Realizacja uchwał XII Zjazdu

Realizację uchwał przedstawiła kol. Halina Burakowska. Zebrani zaakceptowali realizację uchwał

8. Kandydaci na Prezesa: Joanna Zachowicz i Leszek Łęczyński

9. Kandydaci do Zarządu: Halina Burakowska, Andrzej Majorkowski, Sylwester Napierzyński,

Jerzy Nagler, Wacław Wilk, Lidia Tul.

10. Komisja Rewizyjna: Marlena Zbierska, Regina Stróżyk, Elżbieta Hass-Darnowska

11. Sąd Koleżeński: Halina Napierzyńska, Leszek Łęczyński, Genowefa Szczepańska

12. Wybory na Prezesa Oddziału przeprowadzono w sposób tajny.

Na Prezesa Oddziału większością głosów wybrano kol. Joannę Zachowicz

13. Na wniosek Komisji Wyborczej głosowanie na członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz

Sądu Koleżeńskiego odbyło się jawnie

Po wyborach Zarząd ukonstytuował się w sposób następujący:

Wiceprezes – kol. Wacław Wilk

Skarbnik – kol. Sylwester Napierzyński

Sekretarz – kol. Andrzej Majorkowski

Członek – kol. Halina Burakowska

Członek – kol. Lidia Tul

Członek – kol. Jerzy Nagler

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – kol. Marlena Zbierska

Członek – kol. Regina Stróżyk

Członek – kol. Elżbieta Hass – Darnowska

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – kol. Halina Napierzyńska

Członek – kol. Genowefa Szczepańska

Członek – kol. Leszek Łęczyński

14. Zebrani nie podjęli uchwał do realizacji przez nowo wybrany Zarząd O/Pomorskiego

15. Wybór delegatów na Walny Zjazd PTPNoZ w Warszawie w dniu 16.12.2017

Zebrani jednogłośnie wybrali niżej wymienionych członków Oddziału Pomorskiego na Walny Zjazd PTPNoZ w Warszawie :

1. Joanna Zachowicz

2. Leszek Łęczyński

3. Wacław Wilk

16. Referat okolicznościowy

Wygłosił prof. Leszek Łęczyński na temat nowoczesnych narzędzi do pomiarów dopływu wód podziemnych do wód morskich.

17. Zamknięcie obrad

Przewodnicząca obrad kol. Halina Burakowska zamknęła obrady XIII Walnego Zjazdu Oddziału Pomorskiego.

Protokółowała:

Grażyna Arendt

Zjazd sprawozdawczo wyborczy PTPNoZ

Zarząd Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi uprzejmie zaprasza Kol. na  XII Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału, który odbędzie się w piątek 17 listopada 2017r. w Sali Konferencyjnej Centrum Handlowego „Manhattan” w Gdańsku   (wjazd windą  na III piętro od strony ul. Jaśkowa Dolina)   o godz. 1700  – pierwszy termin, godz. 17 15 – drugi termin.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i powołanie Przewodniczącego obrad
 2. Zatwierdzenie porządku obrad
 3. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej i Uchwał
 4. Sprawozdanie Zarządu Oddziału
 5. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 6. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i ustalenie list wyborczych
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 11. Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 12. Ogłoszenie wyników wyborów do władz Oddziału Pomorskiego PTPNoZ
 13. Podjęcie uchwał
 14. Referaty okolicznościowe
 15. Zamknięcie obrad

Informujemy, że od dnia 03 listopada br. w Biurze Oddziału w godz. 900 – 1400 wyłożone zostanie do wglądu Sprawozdanie Zarządu Oddziału za okres mijającej kadencji.

Jednocześnie Zarząd Oddziału uprzejmie prosi o uregulowanie składek członkowskich. Roczna składka wynosi 38,00 zł; emeryci, renciści i młodzież ucząca się – 19,00 zł. Prosimy o przelew na konto Nr 75 1020 1811 0000 0502 0096 1896 lub wpłatę gotówką do kol. Grażyny Arendt bezpośrednio przed Zjazdem.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Zjeździe.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

za Zarząd Oddziału

Prezes Oddziału Pomorskiego

Joanna Zachowicz