Protokół nr 6 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 7 maja 2014 roku

Obecni:

1. JoannaZachowicz PrezesZarządu

2. Wacław Wilk -zastępca PrezesaZarządu

3. Jerzy Nagler – skarbnik

4. Andrzej Majorkowski – sekretarz

5. Zygmunt Kliński

6. Leszek Łęczyński

7. Sylwester Napierzyński

8. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Przebieg posiedzenia był zgodny z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego, uzupełnionym przez uczestników posiedzenia     i został przyjęty przez Zarządu Oddziału.

I. Przyjęcie protokółów z posiedzeń Zarządu Oddziału w dniach 2 i 29 kwietnia 2014 r.

Protokóły zostały przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokóły zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag.

II. Rozpatrzenie Projektu regulaminu określającego sposób i zasady   prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział Pomorski.

Kol. Zygmunt Kliński omówił uwagi i propozycje zgłoszone do projektu przez członków Zarządu. Następnie w dyskusji, zebrani zaprezentowali swoje stanowiska w sprawie przyjęcia niektórych proponowanych uzupełnień projektu. W jej wyniku do tekstu projektu opracowanego przez kol.Zygmunta Klińskiego naniesiono poprawki przyjęte w dyskusji.

Zarząd przyjął jednogłośnie Projekt regulaminu z naniesionymi poprawkami pod warunkiem skierowania go do ekspertyzy w zakresie prawno-finansowym. Ostateczna wersja Projektu będzie rozpatrywana w zależności od wyników tej ekspertyzy.

Ustalono, że kol. Jerzy Nagler – skarbnik Oddziału, wspólnie z Biurem Zarządu w trybie pilnym podejmą starania o znalezienie odpowiedniej osoby, która opracuje przedmiotową ekspertyzę.

  1. Sprawy organizacyjne.
  1. Kol. Zygmunt Kliński poinformował zebranych, że zgodnie z poleceniem Zarządu opracował w formie elektronicznej materiały z prelekcji „Źródła wód leczniczych w Sopocie” wygłoszonej w dniu 29 marca 2014 roku.

Zarząd ustalił, że ze względu na wagę przedstawionego problemu materiały te powinny zostać umieszczone na stronie internetowej Oddziału Pomorskiego. Do materiałów tych należy dołączyć również wybrane zdjęcia z sesji terenowej w Sopocie.

  1. Omówiono sprawy organizacyjne sesji wyjazdowej w rejon Bydgoszczy w dniach 28-29 czerwca 2014 r.

– w Biurze Zarządu znajduje się lista uczestników sesji,

– kol. Wacław Wilk i Jerzy Nagler poinformowali, że zakupili 17 biletów dla uczestników na dojazd i powrót Polskim Busem,

– pozostali uczestnicy dojadą we własnym zakresie

Zarząd ustalił, że przed wyjazdem Biuro Zarządu poinformuje uczestników o dokładnym miejscu i terminie odjazdu.

  1. Omówiono sprawy organizacyjne sesji wyjazdowej w rejon Portu Północnego w dniu 24 maja 2014 r.

Kol. Sylwester Napierzyński opracował wariantowy program wycieczki, z którym zapoznał Zarząd. Po dyskusji Zarząd wybrał IV wersję programu.

Następnie Zarząd przyjął następujące ustalenia:

– przyjęty program wycieczki będzie niezwłocznie rozesłany członkom Oddziału Pomorskiego,

– Towarzystwo pokryje koszty przewodnika oraz bilety wstępu,

– termin zgłoszeń uczestnictwa upływa dnia 20 maja 2014 r.

  1. Omówienie pisma z dnia 24 kwietnia 2014 r. kol. Edwarda Szczepańskiego do Oddziału Pomorskiego.

Kol. Edward Szczepański skierował do Oddziału Pomorskiego pismo z propozycją współpracy w zakresie wspólnego podejmowania działalności gospodarczej przez firmę Geotest z Oddziałem Pomorskim PTPNoZ. Jest to kolejne pismo skierowane do nas w tej sprawie. W związku z tym po dyskusji, Zarząd ustalił, że należy omówić tę sprawę z kierownictwem firmy Geotest.

Zarząd deleguje kol. Zygmunta Klińskiego i Jerzego Naglera do przeprowadzenia rozmów w tej sprawie z kierownictwem Geotestu. Wymienieni koledzy nawiążą kontakt z kierownictwem Geotestu i po odbyciu rozmów poinformują Zarząd o ich wynikach.

  1. Wolne wnioski.

Na posiedzenie przybył pan Dariusz Lubomski – członek Polskiego Klubu Wysokogórskiego z zamiarem wstąpienia w poczet członków Oddziału Pomorskiego PTPNoZ. Poinformował, że posiada rekomendację kol. Jerzego Grodzickiego – wiceprezesa Zarządu Głównego PTPNoZ, z którym od wielu lat współpracuje w badaniach i inwentaryzacji polskich jaskiń.

Po przedłożeniu deklaracji członkowskiej Zarząd jednogłośnie przyjął do Towarzystwa kol. Dariusza Lubomskiego

Andrzej Majorkowski