Protokół z XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Gdańsk, 25 października 2013

I.Otwarcie obrad

Obrady otworzyła Prezes Oddział Pomorskiego PTPNoZ kol. Joanna Zachowicz , która przywitała obecnych na Zjeździe członków Oddziału Pomorskiego oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi pana Jerzego Giżejewskiego. Prezes PTPNoZ pan Jerzy Giżejewski w krótkim wystąpieniu ocenił pozytywnie działalność oraz kondycję Oddziału Pomorskiego .

Prezes Oddziału Pomorskiego zaproponowała na Przewodniczącego Zjazdu kol. Wacława Wilka. Kandydatura została przyjęte w głosowaniu jawnym jednogłośnie (25 głosów).

Przewodniczący powołał kol. Halinę Burakowską na protokólanta obrad.

II .Zatwierdzenie porządku obrad

Przewodniczący Walnego Zjazdu kol. W. Wilk zaproponował następujący porządek obrad :

 1. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej i Uchwał
 2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Pomorskiego za lata 2009-2013
 3. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 4. Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 6. Dyskusja nad Sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 7. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i ustalenie list wyborczych
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 9. Wybory Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 10. Ogłoszenie wyników wyborów
 11. Podjęcie Uchwał
 12. Referaty okolicznościowe
 13. Wybór delegatów na Walny Zjazd PTPNoZ w Warszawie w dniu 14 grudnia 2013
 14. Zamknięcie obrad

Zebrani jednogłośnie przegłosowali proponowany porządek obrad (za: 25 głosów)

III. Realizacja zatwierdzonego porządku obrad

1.Wybór Komisji

a)      Komisja Mandatowa i Uchwał : wybrana jednogłośnie 25 głosów „ za”

Halina Napierzyńska     Przewodnicząca

Jadwiga Wysocka         Członek

Halina Burakowska       Członek

b)      Komisja Wyborcza : wybrana jednogłośnie ,oddano 25 głosów „za”

Ewa Wilczek Majorkowska                         Przewodnicząca

Genowefa Szczepańska                               Sekretarz

Grazyna Arendt                                             Członek

2 .Sprawozdanie Zarządu Oddziału Pomorskiego za okres od 28.11.2009 do 25.10 2013 przedstawiła kol. Joanna Zachowicz Prezes Oddziału Pomorskiego PTPNoZ . Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres sprawozdawczy 2009-2013 przedstawiła Przewodnicząca Komisji kol. Bożena Zadroga. Komisja Rewizyjna poparła Sprawozdanie Zarządu, wyraziła uznanie za pracę Zarządu oraz wnioskowała om przyjecie Sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszego Protokółu.

4.Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres sprawozdawczy przedstawił Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kol. Wacław Wilk . W okresie mijającej kadencji do Sadu Koleżeńskiego nie wpłynęła żadna sprawa ,w związku z tym Sąd nie odbył żadnego posiedzenia. Sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszego Protokółu

5.Sprawozdanie Komisji Mandatowej

Sprawozdanie w imieniu Komisji przedstawiła kol. Halina Napierzyńska

Łączna ilość członków Oddziału Pomorskiego PTPNoZ uprawnionych do udziału w XII Walnym Zjeździe   wynosi 46 . Łączna ilość członków przybyłych na Walny Zjazd wynosi 25 osób, co stanowi 54,3% uprawnionych.

Komisja potwierdziła ,że XII Walny Zjazd jest uprawniony do podejmowania uchwał.

Sprawozdanie Komisji Stanowi załącznik do niniejszego protokółu

6.Dyskusja nad Sprawozdaniami

Po dyskusji nad Sprawozdaniem Zarządu Oddziału za okres 2009-2013 w głosowaniu jawnym jednogłośnie („za” 25 głosów , przeciw i wstrzymujących się :nie było) udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Pomorskiego.

Dyskusja dotyczyła finansowania działalności statutowej oraz możliwości zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową w następnej kadencji Zarządu Oddziału.

7.Sprawozdanie Komisji Wyborczej ,ustalenie list wyborczych

Ustalono i przegłosowano jednogłośnie ( 25 głosów „za”) propozycję wyboru Zarządu Oddziału liczącego 7 osób , Komisji Rewizyjnej liczącej 3 osoby oraz Sądu Koleżeńskiego liczącego 3 osoby.

Komisja Wyborcza zebrała zgłoszenia z sali na kandydatów do Zarządu Oddziału . Po zgłoszeniu z sali siedmiu kandydatów, kol. Edward Szczepański zgłosił wniosek o zamknięcie listy wyborczej. Podobne zamknięcie list wyborczych zaproponowano po zgłoszeniu trzech kandydatów do Komisji Rewizyjnej i trzech do Sadu Koleżeńskiego.

8,9 .Wybór Komisji Skrutacyjnej ,przeprowadzenie wyborów

W związku sytuacją opisana w pkt. 7 Przewodniczący obrad zaproponował głosowanie jawne i ustalenie Komisji Skrutacyjnej w składzie jak Komisja Mandatowa. Propozycja Przewodniczącego obrad została przegłosowana : „ za” oddano 25 głosów , wstrzymujących i przeciw nie było.

Sprawozdanie Komisji Wyborczej Stanowi Załącznik do niniejszego Protokółu.

10. Ogłoszenie wyników wyborów

W wyniku głosowania jawnego wybrano Zarząd Oddziału Pomorskiego w składzie ;

1.Joanna Zachowicz

2.Jerzy Nagler

3.Andrzej Majorkowski

4.Zygmunt Kliński

5.Sylwester Napierzyński

6.Leszek Łęczyński

7.Wacław Wilk

Komisje Rewizyjną w składzie :

1.Zofia Wilk

2.Jadwiga Wysocka

3.Bożena Zadroga

Sad Koleżeński w składzie:

1.Halina Burakowska

2.Halina Napierzyńska

3.Regina Stróżyk

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej stanowi Załącznik do niniejszego Protokółu.

11.Podjęcie Uchwał

Kolega Edward Szczepański zgłosił trzy propozycje Uchwał :

Uchwała nr 1 dotycząca intensyfikacji działalności statutowej oraz rozbudowy działalności gospodarczej (prace nauko-badawcze i dokumentacje techniczne z zakresu nauk o ziemi)

Głosowanie : za 18 głosów ,przeciw 7 ,wstrzymujących się :   nie było

Uchwała nr 2 dotycząca wystąpienia do Rady Miasta Gdańska o nadanie nazw ulic : dr Bolesława Nowaka, dr inż. Michała Stróżyka, Antoniego Dębskiego.

Głosowanie : za 19 głosów , 2 przeciw , 4 wstrzymujące się.

Uchwała nr 3 dotycząca uznania kol. Haliny Burakowskiej za zasłużoną dla PTPNoZ

Głosowanie : za 24 głosy ,przeciw 1 głos

12.Referaty okolicznościowe

a)      kol. Edward Szczepański wygłosił referat pt. Historia Polskich Towarzystw Nauk o Ziemi

Obecni na Walnym Zjeździe uznali , ze referat zawiera bardzo dużo historycznych informacji i należy rozważyć jego druk i ewentualne rozpowszechnienie

b)      kol. Halina Burakowska przedstawiła wybrane informacje z Raportu WWF 2013 autor dr Tomasz Łabuz :Sposoby ochrony brzegów morskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze polskiego wybrzeża Bałtyku

13.Wybór delegatów na Walny Zjazd PTPNoZ w Warszawie w dniu 14.12.2013

Zebrani jednogłośnie wybrali niżej wymienionych członków Oddziału Pomorskiego na Walny Zjazd PTPNoZ w Warszawie :

1.Leszek Łęczyński

2.Joanna Zachowicz

3. Wacław Wilk

14.Zamknięcie obrad

Przewodniczący obrad kol. Wacław Wilk zamknął obrady XII Walnego Zjazd Oddziału Pomorskiego.

Po zakończeniu obrad Walnego Zjazdu wybrany Zarząd Oddziału Pomorskiego rozpoczął posiedzenie Zarządu w celu ukonstytuowania się.

Protokółowała;

Halina Burakowska