Witamy!

Witamy na stronie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddział Pomorski.

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością tej strony, by móc lepiej poznać nasze cele.

XII Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału Pomorskiego PTPNoZ

I. Wstęp

Przedstawione sprawozdanie Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ obejmuje działalność w okresie od  XI Walnego Zjazdu Oddziału Pomorskiego, który odbył się 28.11.2009 r. do XII Walnego zjazdu Oddziału Pomorskiego, planowanego na dzień 25.10.2013 . Termin Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego został podany do wiadomości poprzez indywidualne zawiadomienia wszystkich członków naszego Oddziału, zgodnie ze Statutem PTPNoZ. Sprawozdanie zawiera opis działalności oraz sprawozdanie finansowe za okres między Zjazdami.

 

 

II. Sprawy organizacyjne

 1. Skład Zarządu i innych władz Oddziału Pomorskiego

Zarząd

Prezes                   – kol. Joanna Zachowicz

Wiceprezes           – kol. Bohdan Pachniewicz do 28.11.2010r.

Skarbnik               – kol. Halina Burakowska

Sekretarz              – kol. Andrzej Majorkowski

Członkowie          – kol. Jerzy Nagler

– kol. Sylwester Napierzyński

– kol. Edward  Szczepański

Komisja Rewizyjna

 1. kol. Bożena Zadroga
 2. kol. Jadwiga Wysocka
 3. kol. Alina  Malinowska

 

Sąd Koleżeński

 1. kol. Wacław Wilk
 2. kol. Regina Stróżyk
 3. kol. Halina  Napierzyńska

 

Oddział Pomorski w Zarządzie Głównym reprezentuje kol. Joanna Zachowicz , która jest uprawniona do udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego PTPNoZ w Warszawie.

 

 

2. Skład organizacyjny Oddziału Pomorskiego

W roku 2010 i 2012 przeprowadzono weryfikację członków. Członkowie, którzy zalegali z płaceniem składek dłużej niż trzy lata zostali skreśleni.

Obecnie Oddział liczy 46 członków, w tym 21 kobiety i 25 mężczyzn.

3. Administracja Oddziału Pomorskiego

Kierownik Biura                                                       – 0,20 etatu

Spec. ds. księgowo-administracyjnych                     – 0,90 etatu

Łącznie obsada etatowa wynosi 1,10 etatu, zatrudnione są dwie osoby.

Zarząd Oddziału jak dotychczas pełni swoje funkcje społecznie.

Sprawy księgowe konsultuje społecznie kol. Jadwiga Wysocka – członek Komisji Rewizyjnej.

4. Bieżąca działalność Zarządu Oddziału

Zarząd Oddziału w latach 2009 – 2013 odbył  48 posiedzeń  protokołowanych i około 60 nie protokołowanych.

Posiedzenia Zarządu odbywają się jeden raz w miesiącu ,zgodnie harmonogramem ustalanym przez Sekretarza Zarządu, akceptowanym na posiedzeniach Zarządu.

 5. Współpraca z Zarządem Głównym

Współpraca realizowana jest poprzez udział Prezesa  Zarządu Oddziału Pomorskiego w posiedzeniach Zarządu Głównego w Warszawie. W ostatnich latach takie posiedzenia organizowane są raz w roku. W  XI Walnym Zjeździe Delegatów PTPNoZ w Warszawie w dniu 12.12.2009 r. wzięło udział 2 Delegatów Oddziału Pomorskiego. Kolejny XII Zjazd Delegatów PTPNoZ odbędzie się 14 grudnia 2013 w Warszawie. Oddział Pomorski wybierze delegatów na Walnym Zjeździe Członków Oddziału Pomorskiego w dniu 25 października 2013.

W roku 2011 Oddział Pomorski współpracował z Zarządem Głównym w zakresie opracowania wniosku do Prezydenta Miasta Gdańska o odpłatne użytkowanie działki , na której zlokalizowana jest siedziba Oddziału .  Postępowanie zakończyło się zawarciem w dniu 28.06.2011 aktu notarialnego o oddaniu w odpłatne użytkowanie zabudowanej działki 362/2 przy ul. Gdańskiej 32A na okres do 2032 roku.

Akt notarialny został podpisany przez Pełnomocnika  Gminy Miasta Gdańska oraz upoważnionych przedstawicieli Zarządu Głównego PTPNoZ panią Joannę Zachowicz i pana Jerzego Mikuszewskiego.

Oddziały Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi nie posiadają osobowości prawnej, Zarząd Główny odprowadza podatek od osób prawnych i  VAT do Urzędu Skarbowego w Warszawie oraz sporządza łączny roczny zbiorczy bilans oraz rachunek zysków i strat.

Zarząd Oddziału Pomorskiego prowadzi ewidencję wydatków  i wpływów  na kontach księgowych ,na bieżąco wypełnia i przekazuje do Zarządu Głównego deklaracje podatku VAT , a w terminie do 25 każdego miesiąca  przekazuje należny VAT na konto Zarządu Głównego. Na koniec roku kalendarzowego Oddział sporządza bilans i  rachunek zysków i strat oraz przekazuje te dokumenty  do Zarządu Głównego. ZG w Warszawie sporządza łączny bilans zbiorczy oraz rachunek  zysków i strat Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Podatki lokalne oraz ZUS i PIT od osób fizycznych przekazywane są przez Oddział Pomorski w Gdańsku bezpośrednio na konta odpowiednich instytucji w wymaganych prawem terminach.

III. Statutowa działalność Oddziału Pomorskiego

W okresie sprawozdawczym 28.11.2009 r. – 25.10.2013 r. w ramach działalności statutowej organizowane były wycieczki piesze  i  wyjazdowe na obiekty przyrodnicze , zabytki techniki lub czynne obiekty hydrotechniczne. W szczególności w okresie tym  członkowie Oddziału Pomorskiego uczestniczyli w  wycieczkach  tematycznych  :

–  Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gdańska i Żuław Gdańskich od wód morskich w węźle  wodnym „Opływ Motławy – Stara Motława” w Gdańsku,

–   Ochrona przyrody  przełomu Bugu w Białowieskim Parku Narodowym

–   Historyczne obiekty budowli wodnych  i fortyfikacji Głównego Miasta w Gdańsku,

–   Zabytki techniki Starego Miasta w Gdańsku,

–   Szlak wodny Malbork – Biała Góra oraz obiekty hydrotechniczne rozrządu wody i ochrony przeciwpowodziowej Żuław Wielkich i Niziny Kwidzyńskiej w węźle wodnym Biała Góra (rzeki Liwa, Nogat ,Wisła)

–  Ochrona brzegów klifowych i wydmowych morza w  rejonie Alanya (Turcja).

Ponadto członkowie Oddziału brali udział w bezpłatnych wycieczkach technicznych  i wykładach popularno-naukowych dotyczących zabytków techniki i fortyfikacji w Gdańsku Wrzeszczu,( szkoła nr 45 w Gdańsku Wrzeszczu) organizowanych przez Komitet Inicjatyw Lokalnych w Gdańsku – Wrzeszczu .

W okresie sprawozdawczym Oddział Pomorski dofinansował organizację wyżej wymienionej  działalności statutowej  kwotą 13 246 zł. W wymienionych wyżej wydarzeniach wzięło łącznie udział 110  członków Oddziału Pomorskiego PTPNoZ.

IV .Działalność gospodarcza

Siedziba Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w Gdańsku zlokalizowana jest w Gdańsku, przy ul. Gdańskiej 32A w budynku o powierzchni użytkowej – 1200 m2. Jest to budynek biurowy systemu  „Sępólno” z prefabrykowanych elementów drewnianych i drewnopodobnych (twarda płyta pilśniowa )z izolacją termiczną z wełny mineralnej. Budynek został wykonany w latach  1991/1992 ,składa sie z dwóch segmentów o konstrukcji drewnianej z łącznikiem murowano-żelbetowym , w którym znajduje sie klatka schodowa oraz  sanitariaty. Konstrukcję dachu stanowi stropodach drewniany z pokryciem dachowym z papy smołowej. Zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 26.04.1991 r. budynek ten stanowił tymczasowy pawilon zaplecza naukowo-badawczego PTPNoZ. Pozwolenie na użytkowanie tego obiektu Oddział uzyskał dnia 11.05.1992.Budynek był wspólnie użytkowany przez Oddział Pomorski PTPNoZ i „Speko” Spółkę z o.o., która w zamian za wniesione częściowe nakłady na budowę budynku korzystała nieodpłatnie z pomieszczeń biurowych i magazynowych. Po likwidacji  w roku 2000 Spółki „Speko” i spłacie przez Oddział  Pomorski zadłużeń w eksploatacji  budynku pozostawionych przez Spółkę  (energia elektryczna ,cieplna ,woda ,ścieki itp.), budynek jest użytkowany w całości przez Oddział Pomorski PTPNoZ. W związku z komunalizacją gruntów Skarbu Państwa uregulowania prawnego wymagała  dzierżawa działki na której zlokalizowany  jest budynek. Miasto Gdańsk, jako właściciel działki , w każdej chwili mógł wypowiedzieć dzierżawę i przejąć budynek nawet bez zwrotu poniesionych kosztów na jego budowę. W tej sytuacji Zarząd Główny PTPNoZ wspólnie z Oddziałem Pomorskim podjął działania uregulowania stanu prawnego budynku. Podstawą uzyskania prawa do działki była działalność statutowa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Prowadzone postępowanie zakończyło się zawarciem aktu notarialnego na odpłatne użytkowanie nieruchomości do roku 2032. Warunkiem istotnym dla uzyskania takiej decyzji był stan techniczny budynku wskazujący, że nakłady poniesione na budowę nie zostały zamortyzowane.

W tej sytuacji Zarząd Oddziału podjął decyzję o remoncie kapitalnym budynku ,który głównie z uwagi na konstrukcję  budynku i związane z tym wysokie koszty ogrzewania , wymagał ocieplenia ścian zewnętrznych ,wymiany grzejników cieplnych oraz okien. Ponadto w związku z dwudziestoletnim okresem użytkowania wymagany był remont wspólnych  pomieszczeń i modernizacja instalacji.

Nakłady na remont budynku, poniesione w latach  2009 -2012 wyniosły 205 449,25 zł.

W ramach prac   remontowych wykonano :

 • ocieplenie budynku, tynkowanie i malowanie elewacji zewnętrznej,
 • kompleksową modernizację węzła cieplnego wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej,
 • wymianę części okien w pomieszczeniach biurowych i na klatce schodowej,
 • remont podłóg i wymiana grzejników w pomieszczeniach użytkowanych przez Biuro Oddziału,
 • malowanie części pomieszczeń na parterze i na I piętrze,
 • kompleksowy remont klatki schodowej wraz  z  instalacją elektryczną i wymianą    oświetlenia,
 • remont pokrycia  dachu,
 • remont schodów zewnętrznych : uzupełnienie ubytków betonu, wymiana poręczy .

W pomieszczeniach wynajmowanych najemcom zewnętrznym remonty pomieszczeń biurowych (wymiana podłóg, wymiana okien, grzejników  i drzwi wewnętrznych oraz malowanie ) wykonywane jest przez najemców na ich koszt .

Źródłem dochodów Oddziału Pomorskiego  PTPNoZ jest wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych. Opisany wyżej remont budynku w latach 2009-2012 sfinansowany został w całości z tych dochodów. Bieżące utrzymanie majątku , opłaty administracyjne, działalność Biura Zarządu Oddziału   oraz działalność statutowa Oddziału są również finansowane

z dochodów z wynajmu pomieszczeń.

Oddział Pomorski PTPNoZ w Gdańsku na dzień 25 października 2013 nie posiada zaległych zobowiązań finansowych ani kredytu. Podatki  (w tym VAT), opłaty eksploatacyjne (woda, wywóz ścieków oraz odpadów ,energia elektryczna oraz cieplna) regulowane są  na bieżąco a w ciągu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły przypadki naliczenia karnych odsetek.

Wysokość dochodu z wynajmu pomieszczeń biurowych i magazynowych w ciągu roku zależy od ilości wynajętych pomieszczeń .W budynku część najemców jest stała od wielu lat , a w części budynku najemcy się zmieniają w wyniku upadłości lub likwidacji podmiotów.

Na roczny wynik finansowy istotny wpływ ma naliczany odpis na amortyzację budynku.

V. Sprawozdania finansowe z lat 2009 – 2012 (wyciąg z rocznych bilansów oraz  rachunków  zysków i strat)

 A. Działalność statutowa                                                                           w złotych

2009                                                                                                               9 996,17

2010                                                                                                               3 613,93

2011                                                                                                               8 056,96

2012                                                                                                               6 197,97

 

B. Działalność gospodarcza

2009

1. Sprzedaż usług najmu                                                                           252 489,90

2. Koszt własny sprzedaży w/w usług                                                      152 520,65

3.Wynik działalności najmu                                                                     + 99 969,25

4. Koszt działalności statutowej ogółem                                                    52 596,17

w tym bezpośrednia działalność statutowa                                              9 996,17

5. Zysk netto  ogółem                                                                                 47 373,08

 

2010

1. Sprzedaż usług najmu                                                                           226 031,04

2. Koszt własny sprzedaży w/w usług                                                      176 882,37

3. Wynik działalności najmu                                                                  +  49 148,67

4. Koszt działalności statutowej ogółem                                                    47 671,93

w tym bezpośrednia działalność statutowa                                                           3 613,93

5. Zysk netto                                                                                           +  1 470,74

 

2011

1. Sprzedaż usług najmu                                                                           232 158,92

2. Koszt własny sprzedaży w/w usług                                                      186 312,25

3. Wynik działalności najmu                                                                     +45 864,67

4.Koszt działalności statutowej ogółem                                                     52 660,96

w tym bezpośrednia działalność statutowa                                                           8 056,96              5.Zysk netto ogółem                                                                                             – 6 814,29

 

2012

1. Sprzedaż usług najmu                                                                           235 485,68

2. Koszt własny sprzedaży w/w usług                                                      197 059,73

3. Wynik działalności usługowej                                                             + 38 425,95

4. Koszt działalności statutowej ogółem                                                    51 502,97

w tym bezpośrednia działalność statutowa                                               6 197,97

5.Zysk netto ogółem                                                                                  –  1  077,02

 

2013 – za trzy kwartały (01.01.2013 – 30.09.2013)

                                                                                  

1. Sprzedaż usług najmu                                                                            176 049,80

2. Koszt działalności ogółem                                                                     166 445,95

w tym bezpośrednia działalność statutowa                                                5 111,30

 

3.Wynik                                                                                                        +9 603,85

 

 

Wpłacone składki członkowskie :

 

2009             516,75 zł

2010             228,00 zł

2011             171,00 zł

2012             171,00 zł

Program działalności statutowej 2014

L.p.

Data

Temat

Odpowiedzialny za realizację

Uwagi

1

22 marca

Źródła wód leczniczych w Sopocie.

– spotkanie w Parku M L Kaczyńskich

– prelekcja

– spacer wzdłuż brzegu morza

– grill w Parku Regana

Organizator

 Kol. Wacław Wilk

Prelegent

Kol. Zygmunt Kliński

Koszty pokrywa O/Pm PTPNoZ

2

12 kwietnia

Wycieczka do Helu

-zwiedzanie stacji morskiej UG (fokarium) -zapoznanie się z badaniami środowiska na Półwyspie, informacje o florze i faunie Bałtyku

Organizacja i prelekcje

 Kol. Leszek  Łęczyński

Koszty pokrywa Oddział. Pomorski PTPNoZ

 

3

Maj

 

 

 

 

24 maja

 

 

I wariant

Wycieczka do Obwodu Kaliningradzkiego

zwiedzanie miasta, egzotyczny bazar, stare fortyfikacje, grób Kanta, Muzeum bursztynu

-wyjazd i zwiedzanie odkrywkowej kopalni bursztynu, w Jantarnym

-wyjazd do uzdrowiska Świetłogorsk oraz na Półwysep Kurski

—————————————————-

 

 

II wariant

zapoznanie się z nowymi inwestycjami w okolicy Portu Północnego, Twierdzy Wisłoujście i Westerplatte,

Organizator

 Kol. Regina Stróżyk

 

Organizator

 Kol. Sylwester Napierzyński

 

Dofinansowanie wyjazdu ze strony PTPNoZ w wysokości 200 zł na osobę.

Dojazd własnymi pojazdami

4

21-22 czerwca

Wycieczka w rejon Bydgoszczy

zwiedzanie obiektów budownictwa wodnego w węźle wodnym   Brdy i Kanału Brdy

 

-obejrzenie filmów o budowlach hydrotechnicznych na  Brdzie i Kanale Brdy

– zwiedzanie miasta

Organizator

 Kol. Halina Burakowska

dojazd do Bydgoszczy we własnym zakresie,

koszty noclegu i pobytu Oddział Morski PTPNoz

 

L.p.

Data

Temat

Odpowiedzialny za realizację

Uwagi

5

27 września

Wyjazd do Borów Tucholskich i Mylofu

zapoznanie się z florą i fauną

– rozmowy o obrzędach ludowych

– zwiedzanie Mylofu (obiektów budownictwa wodnego)

-grzybobranie i degustacja wyrobów miejscowych

 

Organizator

 Kol. Wacław Wilk

 

koszty pokrywa

O/Pm PTPNOZ

6

 

 

15 października

Aktualne poglądy na temat budowy skorupy ziemi

Organizator

 Biuro Zarządu

Prelegent

Prof. Dr inz.  Bohdan Kozerski

bez kosztów

7

 

 

26 listopada

 

Aktualne problemy związane z wykorzystaniem zasobów soli potasowych i kamiennych w rejonie Pucka i Władysławowa

 

Organizator

 Biuro Zarządu

Prelegent

Kol. Jerzy Nagler

bez kosztów

8

6 grudnia

 

 

29 grudnia

 

Barbórka

              Spotkanie opłatkowe

Organizator

 Biuro Zarządu

Koszty pokrywa O/Pm PTPNoZ