Protokół nr 1 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 08.01.2014

Obecni:

1 Joanna Zachowicz – Prezes Zarządu

2.Wacław Wilk – zastępca Prezesa Zarządu

3.Andrzej Majorkowski –Sekretarz

4.Sylwester Napierzyński

5.Leszek Łęczyński

6.Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu Oddziału Pomorskiego

Przebieg posiedzenia odbył się zgodnie z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału kol. Andrzeja Majorkowskiego, przyjętym bez uwag przez Zarząd Oddziału.

  1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Zarządu oraz akceptacja Notatki ze spotkania członków Zarządu Oddziału w dniu 20.12.2013.

Protokół nr 11 z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 04.12.2013 został rozesłany do członków Zarządu pocztą elektroniczną. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Kol. Andrzej Majorkowski odczytał Notatkę ze spotkania członków Zarządu Oddziału w dniu 20.12.2013 w sprawie przetargu na „ Dokumentację geologiczno – inżynierską i hydrogeologiczną wraz z oceną rozwiązań projektowych Koncepcji Programowej drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy –Dworzysko – Aleksandrowo zależnych od warunków gruntowych (część 1 i 2)”.

Zarząd Oddziału zaakceptował Notatkę bez uwag.

Dla ujednolicenia procedury przekazywania protokółów z posiedzeń Zarządu ustalono, że protokóły przygotowywane przez Sekretarza Zarządu będą rozsyłane do członków Zarządu przez Kierownika Biura.

  1. Realizacja wniosków XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo –Wyborczego Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 25.10.2013
  2. Uruchomienie strony internetowej Oddziału Pomorskiego PTPNoZ

Podjęto decyzję o zleceniu panu Tomaszowi Oparze opracowania wizualnego i funkcjonalnego portalu internetowego dla Oddziału Pomorskiego PTPNoZ.

Wykonawca zainstaluje portal na darmowym serwerze dla przeprowadzenia konsultacji z Zarządem Oddziału. Członkowie Zarządu Oddziału otrzymają informację o dostępie do projektu strony www. celem wniesienia uwag.

Na spotkaniu z udziałem pana Tomasza Opary przedyskutowano zakres tematyczny zakładek, które zostaną umieszczone na portalu. W szczególności na stronie powinny być umieszczone, a następnie aktualizowane na bieżąco informacje o Zarządzie i funkcjonowaniu Oddziału, o historii i dorobku PTPNoZ w Polsce oraz Oddziału Pomorskiego w Gdańsku.

Przygotowanie merytorycznych informacji należeć będzie do Zarządu Oddziału. Wykonawca dostosuje format informacji do wymogów wynikających z funkcjonowania portalu.

2.Informacja o nadesłanych propozycjach członków Oddziału Pomorskiego w sprawie planu pracy na rok 2014 oraz o ankietach dotyczących zamiaru udziału w działalności gospodarczej Oddziału.

Informację o nadesłanych ankietach oraz propozycjach przedstawiła kol. H. Burakowska – Kierownik Biura.

Do dnia 08.01.2014 wpłynęły do Biura Zarządu ankiety od czterech członków Oddziału Pomorskiego dotyczące deklaracji udziału w realizacji zleceń zewnętrznych na prace wyszczególnione w ankiecie. Jedna ankieta zwrócona została z propozycją uczestnictwa w innych pracach dot. organizacji imprez, wycieczek turystycznych oraz wypraw.

Propozycje złożone przez członków Oddziału Pomorskiego oraz członków Zarządu Oddziału dotyczą organizacji spotkań i wycieczek tematycznych, integracyjnych i okolicznościowych w Gdańsku a także wypraw i wyjazdów na obiekty w Polsce i za granicą.

Biuro Zarządu Oddziału sporządzi zestawienie nadesłanych propozycji do działalności statutowej. Propozycje te dyskutowane będą na następnym posiedzeniu Zarządu Oddziału z udziałem Skarbnika Zarządu.

  1. Wolne wnioski

Zarząd Oddziału Pomorskiego rozpatrzył deklaracje pani Małgorzaty Łęczyńskiej oraz pana Tomasza Opary o przyjęcie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Zarząd głosował jednogłośnie za przyjęciem tych osób.

 

Protokółowanie:

Andrzej Majorkowski- Sekretarz Zarządu Oddziału

Halina Burakowska – Kierownik Biura