Protokół nr 2 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 5 lutego 2014 roku

Obecni:

1. JoannaZachowicz PrezesZarządu

2. Wacław Wilk -zastepca PrezesaZarządu

3. Jerzy Nagler – skarbnik

4. Andrzej Majorkowski – sekretarz

5. Zygmunt Kliński

6. Leszek Łęczyński

7. Sylwester Napierzyński

8. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Przebieg posiedzenia był zgodny z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego, przyjętym bez uwag przez Zarząd Oddziału.

 

I. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 08.01.2014 r.

Protokół ten został przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

II. Realizacja wniosków z XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Pomorskiego PTPNoZ.

Informacja o nadesłanych ankietach dotyczących zamiaru udziału członków Oddziału w działalności gospodarczej oraz dalsze propozycje dotyczące organizacji tej działalności.

Kol. Z. Kliński poinformował zebranych, że zainteresowanie członków Oddziału tą działalnością jest niewielkie – wpłynęło tylko 6 ankiet od członków. Zebrani uznali jednak, że w związku z uchwałą XII Walnego Zjazdu należy przygotować Oddział Pomorski do podejmowania działalności gospodarczej w przypadkach gdyby do Oddziału wpłynęły korzystne zlecenia, a członkowie chcieli podjąć się wykonania tych zleceń. Dlatego kol. Z. Kliński zobowiązał się do przygotowania projektu regulaminu określającego sposób i zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział Pomorski. Następnie Zarząd Oddziału przeprowadzi konsultacje w zakresie zgodności regulaminu z przepisami prawnymi (w tym finansowymi).

III. Informacja o stanie opłacenia składek członkowskich w Oddziale Pomorskim.

Kol. Burakowska poinformowała Zarząd, że na 46 członków Oddziału, 21 osób zalega z opłacaniem składek. Dokonano przeglądu stanu faktycznego i ustalono, że należy z listy członków Towarzystwa skreślić osoby, które nie opłaciły składek przez co najmniej 10 lat.

Na tej podstawie Zarząd podjął decyzję o skreśleniu następujących osób: Tadeusza Bruskiego, Zdzisława Offerta, Jerzego Kwiatkowskiego, Leona Kwasowskiego.

Ponadto ze względu na zgon wykreślono Leona Domachowskiego.

Zobowiązuje się Biuro Zarządu do pisemnego przypomnienia innym członkom zalegającym ze składkami o obowiązku ich opłacenia.

IV. Informacja dotycząca strony internetowej Oddziału Pomorskiego.

Informacja o aktualnym stanie strony internetowej przedstawiona przez kol. Tomasza Oparę została przyjęta do wiadomości. Dalsze elementy strony będą sukcesywnie uzupełniane. Członkowie Zarządu powinni określić swoje stanowisko dotyczące zamiaru udziału w redagowaniu strony internetowej.

V. Informacja o aktualnym stanie kosztów utrzymania siedziby Oddziału.

Kol. H. Burakowska przedłożyła informację o aktualnych dochodach z wynajmu pomieszczeń siedziby Oddziału Pomorskiego.

Aktualne dochody miesięczne wynoszą 19 800,0 zł. Opłaty związane z eksploatacją siedziby Oddziału w okresie grzewczym wynoszą 17 767,0 zł, a w okresie pozagrzewczym 13 967,0 zł.

Koszt wynajmu 1 m kwadratowego,to najem 10,0 zł a koszty eksploatacyjne 18,0 zł, razem 28,0 zł.

W związku z tym, że koszty najmu ustalono w styczniu 2008 roku a do tej pory ich nie podnoszono, Zarząd postanawia od dnia 1 marca 2014 roku podnieść stawki najmu do kwoty 30,0 zł, w tym kosztów eksploatacyjnych do 20,0 zł.

VI. Omówienie propozycji do Planu działalności statutowej Oddziału na 2014 rok.

Kol. J. Nagler przedstawił propozycje do Planu nadesłane przez członków Oddziału Pomorskiego, które następnie były przedmiotem ożywionej dyskusji. W jej wyniku powstała wstępna wersja Planu. Będzie ona rozesłana do członków Zarządu po określeniu możliwości realizacyjnych (ustaleniu osób odpowiedzialnych za organizację, autorów prelekcji, terminów i.t.p.).

Omówiono również propozycje wyjazdów zagranicznych zgłoszone przez kol. Reginę Stróżyk – do Obwodu Kaliningradzkiego i kol. Edwarda Szczepańskiego – na Kubę. W związku z tym, że wyjazdy te wymagają poniesienia znacznych kosztów, a autorzy propozycji liczą na dofinansowanie ze strony Oddziału Pomorskiego, należy te propozycje omówić na następnym posiedzeniu Zarządu. Zarząd powinien określić ewentualne warunki i wielkości dofinansowania dla członków. W zależności od stanowiska Zarządu, Biuro Zarządu zwróci się do członków OP z zapytaniem czy zamierzają uczestniczyć w proponowanych wyjazdach.

VII. Wolne wnioski.

Kol. W. Wilk zaproponował przyjęcie do Towarzystwa nowych osób – Lidii Tul           i Przemysława Tul.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu wymienionych osób w poczet członków PTPNoZ.

Andrzej Majorkowski