Protokół nr 4 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 2 kwietnia 2014 roku

Obecni:

1. JoannaZachowicz PrezesZarządu

2. Wacław Wilk -zastępca PrezesaZarządu

3. Jerzy Nagler – skarbnik

4. Andrzej Majorkowski – sekretarz

5. Zygmunt Kliński

6. Leszek Łęczyński

7. Sylwester Napierzyński

8. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Przebieg posiedzenia był zgodny z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego i uzupełnionym przez Kierownika Biura Zarządu, przyjętym bez uwag przez Zarząd Oddziału.

I. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 05.03.2014 r.

Protokół ten został przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

II. Omówienie odpowiedzi członków Oddziału Pomorskiego na rozesłany Program działalności statutowej Oddziału Pomorskiego na 2014 rok.

Kol. Halina Burakowska poinformowała zebranych, że zainteresowanie członków Oddziału Pomorskiego uczestnictwem w realizacji Programu jest niewielkie. Ilość zgłoszeń do udziału w całym Programie nie przekracza 10 osób.

Do uczestnictwa w najbliższej sesji wyjazdowej (12 kwietnia –Hel) zgłosiło się jednak 18 osób. Do osób tych Biuro Zarządu w trybie pilnym wyśle szczegółowy program sesji.

III. 3. Informacja o uwagach do Projektu regulaminu określającego sposób i zasady   prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział Pomorski, zgłoszonych przez członków Zarządu oraz wnioskodawcę.

Kol. Zygmunt Kliński poinformował zebranych o uwagach nadesłanych przez członków Zarządu, następnie kol. kol. Jerzy Nagler i Wacław Wilk zgłosili ustnie swoje uwagi. Ze względu na skomplikowaną materię przedmiotowego Projektu Zarząd ustalił, że dalsza dyskusja odbędzie się na osobnym posiedzeniu Zarządu. Członkowie Zarządu proszeni są o pisemne zgłaszanie uwag do Projektu.

  1. Wolne wnioski.

       Kol. Jerzy Nagler odniósł się do prelekcji „Źródła wód leczniczych w Sopocie” wygłoszonej w dniu 29 marca 2014 roku przez kol. Zygmunta Klińskiego.. Stwierdził, że ze względu na wagę przedstawionego problemu tego rodzaju odczyt powinien mieć zapewnione warunki umożliwiające pełny odbiór przedstawianego problemu. Spotkanie o charakterze krajoznawczym, w terenie – jak omawiane 29 marca, dobrze zorganizowane – powinno od początku być traktowane jako wstępne wprowadzenie do tematu. W prelekcji podniesiono ważne problemy dotyczące stanu technicznego otworu studziennego z wodą mineralną o dużym zasoleniu. Otwór ten ( „źródło” ) uzasadnia uzdrowiskowy charakter Sopotu. Pojawiające się zagrożenia winno się omawiać z udziałem odpowiednich służb komunalnych’

Zdaniem Autora prelekcji budzący zastrzeżenia stan techniczny ujęcia wody mineralnej może zagrozić zmniejszeniem, a nawet brakiem dostawy wody mineralnej dla jej odbiorców.

         Kol. Wacław Wilk wyraził pogląd odmienny, że tego rodzaju prelekcje powinny być tylko jednym z elementów całego programu w skład którego wchodziły również spacer wzdłuż morza oraz rozmowy towarzyskie przy grillu. Ponadto przypomniał, że jako organizator zwracał, się kilkakrotnie do dyrektora Uzdrowiska Sopot o udział przedstawiciela tej instytucji w naszej sesji, który mógłby wyjaśnić nam poruszone problemy.

Następnie w burzliwej dyskusji na temat charakteru spotkań członków Oddziału Pomorskiego (bardziej merytorycznego czy „krajoznawczo – towarzyskiego”) w sposób zróżnicowany wypowiadali się członkowie Zarządu. Zarząd nie zajął jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

  1. Zygmunt Kliński  zobowiązał się do napisania notatki z omawianej sesji ze szczególnym podkreśleniem poruszonych przez niego problemów technicznych dotyczących pracy ujęcia wody mineralnej.

Podniesiono również celowość umieszczenia tej notatki oraz wykonanych zdjęć na stronie internetowej Oddziału Pomorskiego. Zarząd nie zajął stanowiska w tej sprawie.

Andrzej Majorkowski

ŚWIĘTY WOJCIECH –ŹRÓDŁO WÓD MINERALNYCH – PRELEKCJA W DNIU 22.03.2014

Historia wód mineralnych sięga 1973 roku ,kiedy to PG Warszawa w ramach badań zasobowych wód mineralnych dla lecznictwa uzdrowiskowego odwierciła otwór o głębokości 1173m stwierdzając występowanie :

– utworów czwartorzędowych do głębokości 40m

– utworów trzeciorzędowych do głębokości 103m w tym:

– miocenu do głębokości   72m

– oligocenu do głębokości 103m

– utworów kredowych do głębokości 442m

– utworów jurajskich do głębokości 611,6m

– utworów triasu do głębokości 1159,5 m

– utworów permu poniżej głębokości 1159,5m

Zaznaczyć należy że w strefie do gł.315m znajdują się 3piętra wodonośne eksploatowane na ujęciu wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie na potrzeby miasta Sopot oraz sąsiadujących osiedli gdańskich.

Na głębokości 762m nawiercono omawianym otworem zwierciadło mineralnej wody artezyjskiej stabilizujące się na wysokości + 17,82m powyżej terenu .Otwór zarurowano przy użyciu rur stalowych o średnicy:

342 mm do głębokości 46m poniżej terenu

250 mm do gł 328m( 13m poniżej spągu piasków kredowych)

165 mm do głębokości 948m

Poniżej gł.948m otwór zlikwidowano, zaś wyżej otwór zasypano w strefie głębokości 854-948m oraz zacementowano w strefie 948-833 m poniżej terenu. Zabudowane rury średnicy 165mm perforowano metodą pirotechniczną w strefie głębokości 901-833m poniżej terenu( 10 strzałów na 1mb rury)

Ustalono wówczas zasoby wody mineralnej w wysokości 44m3/h przy obniżeniu zwierciadła wody o 2,2m a zatem przy znacznym samowypływie wód artezyjskich .Wody te określono jako silnie zmineralizowane wody reliktowe serii połczyńskiej zamknięte od 203 do 250 mln lat .Otwór ten po badaniach zatłoczono wodą słodką w celu zminimalizowania korozji rur stalowych przy kontakcie z silnie agresywnymi wodami mineralnymi w stosunku do metalu. Wody mineralne zawierały bowiem 44 370 mg/dm3 składników stałych przy porównywalnej zawartości w wodach do picia w granicach 500mg/dm3. Wodę określono jako chlorkowo-sodowo-bromkowo-jodkowo – borową przy zawartościach[ mg/dm3]:

 

KATIONY                                                   ANIONY

Sód –     12750                                                   Fluorki   0,23

Potas –         75                                                    Chlorki 26018

Wapń     2346                                                     Bromki     107,6                                                     Jodki                                                               Siarczany 1710,2

-2-

Magnez     1181

Stront         100                                                   Węglowodory 15,25

Żelazo         0,87                                               Węglany           14,85

 

Ponadto stwierdzono występowanie :

 

Kwasu metakrzemowego         2,6

Kwasu metaborowego             34,0

Woda została uznana jako lecznicza w zakresie schorzeń stawów a szczególnie w chorobie Bechterewa –polegającej na zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.

Od roku 1985 otwór wypełniała już woda mineralna o agresywnych właściwościach w stosunku do metalu co prowadziło do wzmożonej korozji rur osłonowych.

W 1993roku a zatem po 8 latach Zakład Usług Hydrogeologicznych Zygmunta Klińskiego z Gdańska przeprowadził badania techniczne i hydrogeologiczne otworu polegające na:

– ustabilizowaniu zwierciadła wody- 16,94 m powyżej terenu

-próbne pompowanie z wydajnością maksymalną 49,34m3/h

-badaniu temperatury wody(oscylacje w granicach 18,5-19C

-badanie stanu technicznego otworu przeprowadził Petrobałtyk Gdańsk

Stwierdzono:

a/ głębokość otworu 819m ( zasyp w strefie 819-833m) a zatem strefa

aktywnego dopływu wody w strefie 801-819m poniżej terenu.

b/ korozję rur w strefie :

-do 801 m ( ok. 1,5mm)

801-819m ppt. Ok. 5mm grubości rury

Od przeprowadzonych badań upłynęło już 20 lat przy ciągłym kontakcie rur z agresywną wodą mineralną. Stad też sygnalizuje się dwa rodzaje zagrożeń:

– zasklepienia otworu( zasypania) w objętej perforacją strefie dopływu solanki do otworu

– przejscia wody mineralnej w obrębie 13m zakładki rur poniżej spągu kredowego piętra wodonośnego ,co przy tak znacznym ciśnieniu artezyjskim mogłoby wprowadzić wody mineralne do użytkowego piętra wodonośnego.

Uwagi powyższe nie należy traktować jako alarmistyczne ale należałoby się zastanowić nad potrzebą okresowych badań otworu po wieloletniej eksploatacji.Wskazane byłoby wprowadzenia do środka rur odpornych na proces korozji z wypełnieniem dokładnym przestrzeni poza nimi materiałem izolującym i wzmacniającym konstrukcję otworu.

Pozostawienie otworu w takim stanie może prowadzić do;

-stopniowego ograniczenia wydajności samowypływu .

 

-3-

– znacznego ubytku rur w strefie perforowanej i zaciskania otworu do głębokości 801m poniżej terenu lub nieco wyżej.

Referat powyższy został przedstawiony w ramach statutowej działalności PTPNoZ O/Gdańsk przy „ grzybku” solankowym obok sanatorium wdniu 22.03 .2014 .Mimo podjętych prób i kontaktów z dyrekcją Uzdrowiska Sopot nie udało się na ten cel zabezpieczyć pomieszczenia .wejscia na teren ujęcia Świety Wojciech a nawet spotkać się z przedstawicielem uzdrowiska . Taki brak zainteresowania ujęciem , budzi niepokój o stan i przyszłość ujęcia jako bazy podstawowej działalności uzdrowiska oraz ujęć wody pitnej .W obrebie ich obszarów zasobowych znajduje się otwór mód mineralnych.

Zygmunt Kliński

Protokół nr 3 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 5 marca 2014 roku

Obecni:

1. JoannaZachowicz PrezesZarządu

2. Wacław Wilk -zastepca PrezesaZarządu

3. Jerzy Nagler – skarbnik

4. Andrzej Majorkowski – sekretarz

5. Zygmunt Kliński

6. Leszek Łęczyński

7. Sylwester Napierzyński

8. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Przebieg posiedzenia był zgodny z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego i uzupełnionym przez Kierownika Biura Zarządu, przyjętym bez uwag przez Zarząd Oddziału.

I. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 05.02.2014 r.

Protokół ten został przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

  1. Omówienie i przyjęcie Programu działalności statutowej Oddziału Pomorskiego na 2014 rok.

Program został omówiony przez kol. W. Wilka. W czasie jego omawiania zgłaszano różne szczegółowe uwagi dotyczące przede wszystkim proponowanych wycieczek.

a/ Kontrowersje dotyczyły wycieczki i prelekcji planowanej na 22 marca.

Chodziłoo takie sprawy jak miejsce spotkania i prelekcji, trasę wycieczki oraz organizację grilla.Ze względu na zbliżający się termin Zarząd ustalił, że kol. W. Wilk w trybie pilnym ustali szczegółowy program tej wycieczki. Następnie Biuro Zarządu poinformuje członków Oddziału Pomorskiego o szczegółowym programie wycieczki. W zależności od ilości członków zainteresowanych udziałem w wycieczce kol. Wilk dokona ewentualnej korekty jej programu.

b/ Zarząd ustalił, że wycieczka do Helu odbędzie się 12 kwietnia.

c/ Zarząd ustalił, że wycieczka w rejon Obwodu Kaliningradzkiego może być dofinansowana dla członków Oddziału Pomorskiego kwotą po 200 złotych na osobę. W związku z tym w uzgodnieniu z kol. R. Stróżyk, Biuro prześle członkom Oddziału program wycieczki i ustali osoby zainteresowane udziałem w wycieczce na tych warunkach.

d/ Zarząd ustalił, że wycieczka w rejon Bydgoszczy może być dofinansowana kwotą około 15 tysięcy złotych, a dojazd i objazd rejonu zwiedzania zapewnią uczestnicy własnymi samochodami. Organizator wycieczki kol. H. Burakowska na posiedzeniu Zarządu przedstawi program wycieczki i jej orientacyjny koszt.

e/ Zarząd ustalił, że na wyjazd do Borów Tucholskich i Mylofu w dniu 27 września, koszty autokaru pokryje Oddział Pomorski, pozostałe koszty pokryją uczestnicy. Organizator wyjazdu kol. W. Wilk opracuje szczegółowy program, który przedstawi na posiedzeniu Zarządu.

III. Informacja o realizacji wniosków z XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Pomorskiego PTPNoZ.

a/ Kol. Z. Kliński przygotował projekt Regulaminu działalności gospodarczej Oddziału Pomorskiego i wręczył wszystkim obecnym na posiedzeniu Zarządu. Ustalono, że obecni na posiedzeniu zapoznają się z projektem i ewentualnie zgłoszą na piśmie swoje uwagi. Następnie projekt zostanie rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu i skierowany do dalszego procesowania zgodnie z ustaleniami posiedzenia z dnia 5 lutego 2014 roku.

b/ Zarząd zobowiązuje Biuro do przesłania 1 egz. Programu kol. Edwardowi Szczepańskiemu, inicjatorowi rozszerzenia działalności gospodarczej w Oddziale Pomorskim oraz wnioskodawcy zorganizowania wycieczki na Kubę, celem zgłoszenia ewentualnych uwag.

c/ W odniesieniu do wniosku dotyczącego nadania nazw ulic naszym zmarłym kolegom, Zarząd zobowiązuje Biuro do przygotowania wystąpienia do odpowiednich władz z zapytaniem o tryb postępowania w tej sprawie.

IV Informacja o Bilansie oraz Rachunku zysków i strat za 2013 rok.

Kol. H. Burakowska – Kierownik Biura Zarządu poinformowała szczegółowo o treści tego dokumentu i stwierdziła, że jest on zgodny z prognozą, a zysk wyniósł 5153, 92 złote. Zarząd przyjął informację do wiadomości.

VI. Wolne wnioski.

a/ Kol. H. Burakowska poinformowała Zarząd o wpłynięciu oferty na remont kapitalny toalety męskiej w budynku Oddziału Pomorskiego. Wstępny koszt oszacowano na około16 tysięcy złotych. Zarząd upoważnił Biuro do przeprowadzenia rozmów z autorem oferty i następnie poinformowania o wynikach tych rozmów.

b/. Zgłoszony został wniosek, aby wysłać pismo do członków Oddziału Pomorskiego, zalegających za składkami członkowskimi z zapytaniem czy i kiedy zapłacą zaległe składki? Wniosek został przyjęty do realizacji.

Andrzej Majorkowski

Protokół nr 2 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 5 lutego 2014 roku

Obecni:

1. JoannaZachowicz PrezesZarządu

2. Wacław Wilk -zastepca PrezesaZarządu

3. Jerzy Nagler – skarbnik

4. Andrzej Majorkowski – sekretarz

5. Zygmunt Kliński

6. Leszek Łęczyński

7. Sylwester Napierzyński

8. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Przebieg posiedzenia był zgodny z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego, przyjętym bez uwag przez Zarząd Oddziału.

 

I. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 08.01.2014 r.

Protokół ten został przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

II. Realizacja wniosków z XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Pomorskiego PTPNoZ.

Informacja o nadesłanych ankietach dotyczących zamiaru udziału członków Oddziału w działalności gospodarczej oraz dalsze propozycje dotyczące organizacji tej działalności.

Kol. Z. Kliński poinformował zebranych, że zainteresowanie członków Oddziału tą działalnością jest niewielkie – wpłynęło tylko 6 ankiet od członków. Zebrani uznali jednak, że w związku z uchwałą XII Walnego Zjazdu należy przygotować Oddział Pomorski do podejmowania działalności gospodarczej w przypadkach gdyby do Oddziału wpłynęły korzystne zlecenia, a członkowie chcieli podjąć się wykonania tych zleceń. Dlatego kol. Z. Kliński zobowiązał się do przygotowania projektu regulaminu określającego sposób i zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział Pomorski. Następnie Zarząd Oddziału przeprowadzi konsultacje w zakresie zgodności regulaminu z przepisami prawnymi (w tym finansowymi).

III. Informacja o stanie opłacenia składek członkowskich w Oddziale Pomorskim.

Kol. Burakowska poinformowała Zarząd, że na 46 członków Oddziału, 21 osób zalega z opłacaniem składek. Dokonano przeglądu stanu faktycznego i ustalono, że należy z listy członków Towarzystwa skreślić osoby, które nie opłaciły składek przez co najmniej 10 lat.

Na tej podstawie Zarząd podjął decyzję o skreśleniu następujących osób: Tadeusza Bruskiego, Zdzisława Offerta, Jerzego Kwiatkowskiego, Leona Kwasowskiego.

Ponadto ze względu na zgon wykreślono Leona Domachowskiego.

Zobowiązuje się Biuro Zarządu do pisemnego przypomnienia innym członkom zalegającym ze składkami o obowiązku ich opłacenia.

IV. Informacja dotycząca strony internetowej Oddziału Pomorskiego.

Informacja o aktualnym stanie strony internetowej przedstawiona przez kol. Tomasza Oparę została przyjęta do wiadomości. Dalsze elementy strony będą sukcesywnie uzupełniane. Członkowie Zarządu powinni określić swoje stanowisko dotyczące zamiaru udziału w redagowaniu strony internetowej.

V. Informacja o aktualnym stanie kosztów utrzymania siedziby Oddziału.

Kol. H. Burakowska przedłożyła informację o aktualnych dochodach z wynajmu pomieszczeń siedziby Oddziału Pomorskiego.

Aktualne dochody miesięczne wynoszą 19 800,0 zł. Opłaty związane z eksploatacją siedziby Oddziału w okresie grzewczym wynoszą 17 767,0 zł, a w okresie pozagrzewczym 13 967,0 zł.

Koszt wynajmu 1 m kwadratowego,to najem 10,0 zł a koszty eksploatacyjne 18,0 zł, razem 28,0 zł.

W związku z tym, że koszty najmu ustalono w styczniu 2008 roku a do tej pory ich nie podnoszono, Zarząd postanawia od dnia 1 marca 2014 roku podnieść stawki najmu do kwoty 30,0 zł, w tym kosztów eksploatacyjnych do 20,0 zł.

VI. Omówienie propozycji do Planu działalności statutowej Oddziału na 2014 rok.

Kol. J. Nagler przedstawił propozycje do Planu nadesłane przez członków Oddziału Pomorskiego, które następnie były przedmiotem ożywionej dyskusji. W jej wyniku powstała wstępna wersja Planu. Będzie ona rozesłana do członków Zarządu po określeniu możliwości realizacyjnych (ustaleniu osób odpowiedzialnych za organizację, autorów prelekcji, terminów i.t.p.).

Omówiono również propozycje wyjazdów zagranicznych zgłoszone przez kol. Reginę Stróżyk – do Obwodu Kaliningradzkiego i kol. Edwarda Szczepańskiego – na Kubę. W związku z tym, że wyjazdy te wymagają poniesienia znacznych kosztów, a autorzy propozycji liczą na dofinansowanie ze strony Oddziału Pomorskiego, należy te propozycje omówić na następnym posiedzeniu Zarządu. Zarząd powinien określić ewentualne warunki i wielkości dofinansowania dla członków. W zależności od stanowiska Zarządu, Biuro Zarządu zwróci się do członków OP z zapytaniem czy zamierzają uczestniczyć w proponowanych wyjazdach.

VII. Wolne wnioski.

Kol. W. Wilk zaproponował przyjęcie do Towarzystwa nowych osób – Lidii Tul           i Przemysława Tul.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu wymienionych osób w poczet członków PTPNoZ.

Andrzej Majorkowski

Protokół nr 1 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 08.01.2014

Obecni:

1 Joanna Zachowicz – Prezes Zarządu

2.Wacław Wilk – zastępca Prezesa Zarządu

3.Andrzej Majorkowski –Sekretarz

4.Sylwester Napierzyński

5.Leszek Łęczyński

6.Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu Oddziału Pomorskiego

Przebieg posiedzenia odbył się zgodnie z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału kol. Andrzeja Majorkowskiego, przyjętym bez uwag przez Zarząd Oddziału.

  1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Zarządu oraz akceptacja Notatki ze spotkania członków Zarządu Oddziału w dniu 20.12.2013.

Protokół nr 11 z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 04.12.2013 został rozesłany do członków Zarządu pocztą elektroniczną. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Kol. Andrzej Majorkowski odczytał Notatkę ze spotkania członków Zarządu Oddziału w dniu 20.12.2013 w sprawie przetargu na „ Dokumentację geologiczno – inżynierską i hydrogeologiczną wraz z oceną rozwiązań projektowych Koncepcji Programowej drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy –Dworzysko – Aleksandrowo zależnych od warunków gruntowych (część 1 i 2)”.

Zarząd Oddziału zaakceptował Notatkę bez uwag.

Dla ujednolicenia procedury przekazywania protokółów z posiedzeń Zarządu ustalono, że protokóły przygotowywane przez Sekretarza Zarządu będą rozsyłane do członków Zarządu przez Kierownika Biura.

  1. Realizacja wniosków XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo –Wyborczego Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 25.10.2013
  2. Uruchomienie strony internetowej Oddziału Pomorskiego PTPNoZ

Podjęto decyzję o zleceniu panu Tomaszowi Oparze opracowania wizualnego i funkcjonalnego portalu internetowego dla Oddziału Pomorskiego PTPNoZ.

Wykonawca zainstaluje portal na darmowym serwerze dla przeprowadzenia konsultacji z Zarządem Oddziału. Członkowie Zarządu Oddziału otrzymają informację o dostępie do projektu strony www. celem wniesienia uwag.

Na spotkaniu z udziałem pana Tomasza Opary przedyskutowano zakres tematyczny zakładek, które zostaną umieszczone na portalu. W szczególności na stronie powinny być umieszczone, a następnie aktualizowane na bieżąco informacje o Zarządzie i funkcjonowaniu Oddziału, o historii i dorobku PTPNoZ w Polsce oraz Oddziału Pomorskiego w Gdańsku.

Przygotowanie merytorycznych informacji należeć będzie do Zarządu Oddziału. Wykonawca dostosuje format informacji do wymogów wynikających z funkcjonowania portalu.

2.Informacja o nadesłanych propozycjach członków Oddziału Pomorskiego w sprawie planu pracy na rok 2014 oraz o ankietach dotyczących zamiaru udziału w działalności gospodarczej Oddziału.

Informację o nadesłanych ankietach oraz propozycjach przedstawiła kol. H. Burakowska – Kierownik Biura.

Do dnia 08.01.2014 wpłynęły do Biura Zarządu ankiety od czterech członków Oddziału Pomorskiego dotyczące deklaracji udziału w realizacji zleceń zewnętrznych na prace wyszczególnione w ankiecie. Jedna ankieta zwrócona została z propozycją uczestnictwa w innych pracach dot. organizacji imprez, wycieczek turystycznych oraz wypraw.

Propozycje złożone przez członków Oddziału Pomorskiego oraz członków Zarządu Oddziału dotyczą organizacji spotkań i wycieczek tematycznych, integracyjnych i okolicznościowych w Gdańsku a także wypraw i wyjazdów na obiekty w Polsce i za granicą.

Biuro Zarządu Oddziału sporządzi zestawienie nadesłanych propozycji do działalności statutowej. Propozycje te dyskutowane będą na następnym posiedzeniu Zarządu Oddziału z udziałem Skarbnika Zarządu.

  1. Wolne wnioski

Zarząd Oddziału Pomorskiego rozpatrzył deklaracje pani Małgorzaty Łęczyńskiej oraz pana Tomasza Opary o przyjęcie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Zarząd głosował jednogłośnie za przyjęciem tych osób.

 

Protokółowanie:

Andrzej Majorkowski- Sekretarz Zarządu Oddziału

Halina Burakowska – Kierownik Biura