Protokół nr 7 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 4 czerwca 2014 roku

Obecni:

1. Wacław Wilk -zastępca PrezesaZarządu

2. Jerzy Nagler – skarbnik

3. Andrzej Majorkowski – sekretarz

4. Zygmunt Kliński

5. Sylwester Napierzyński

6. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Program posiedzenia zaproponowany przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego i przesłany pocztą elektroniczną członkom Zarządu, został skorygowany (w zakresie kolejności rozpatrywania) ze względu na brak niektórych członków Zarządu na początku posiedzenia.

I. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 7 maja 2014 r.

Protokół został przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokóły zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag.

II. Informacja o wycieczce do Twierdzy Wisłoujście i na Westerplatte, która odbyła się w dniu 24 maja 2014 roku – kol. S. Napierzyński.

protokol

 1. Informacja o przygotowaniach do wyjazdu terenowego w rejon Bydgoszczy, w dniach 28 -29 czerwca 2014 roku.

Kol. H. Burakowska poinformowała zebranych, że wszystkie sprawy organizacyjne związane z wyjazdem zostały załatwione. Dla osób, które zadeklarowały przejazd Polskim Busem zakupione zostały bilety, przez kolegów J. Naglera i W. Wilka. W miejscu wyjazdu uczestnicy powinni zgłosić się do wymienionych kolegów.

Zarząd ustalił, że w czerwcu Biuro Zarządu powiadomi wszystkie zainteresowane osoby o szczegółach technicznych dotyczących miejsca i godziny odjazdu oraz terminu rozpoczęcia części merytorycznej wyjazdu terenowego.

IV. . Wolne wnioski.

 1. Na wniosek Ewy Wilczek-Majorkowskiej i Andrzeja Majorkowskiego, Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet członków PTPNoZ kol. Barbarę Hass – Dornowską, która złożyła deklarację członkowską.
 2. Na wniosek kol. Z. Klińskiego Zarząd zobowiązał Biuro Zarządu do wysłania pisma, do wszystkich członków zalegających z opłacaniem składek członkowskich. Termin opłacenia zaległych składek ustala się na 30 lipca b.r.
 3. W związku z tym, że strona internetowa Oddziału Pomorskiego nie działa prawidłowo, Biuro Zarządu podjęło próby nawiązania kontaktu z delegowanym do jej organizacji kol. Tomaszem Oparą, jednak brak było odpowiedzi z jego strony.

W tej sytuacji Zarząd zobowiązał Biuro do zakończenia współpracy, w tym zakresie z kol. T. Oparą i niezwłocznego podjęcia rozmów z kol. Dariuszem Lubowskim, który wyraził gotowość prowadzenia strony internetowej.

4.   Na wniosek Biura Zarządu ustala się, że w drugim półroczu 2014 roku posiedzenia Zarządu odbywać się będą w każdą pierwszą Środę miesiąca o godzinie 16³º.

 1. Informacja o stanie prac dotyczących Projektu Regulaminu określającego sposób i zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział Pomorski.

Zarząd ustalił, że kol. Z. Kliński niezwłocznie przygotuje jednolity Projekt regulaminu, który prześle członkom Zarządu. Następnie Biuro Zarządu zleci kol. Jadwidze Wysockiej opracowanie ekspertyzy prawno – finansowej dotyczącej projektu. Po jej opracowaniu Zarząd zajmie stanowisko w sprawie przyjęcia Regulaminu.

VI. Informacja o przebiegu rozmów w sprawie nawiązania współpracy Oddziału Pomorskiego z firmą Geotest, w zakresie wspólnego podejmowania działalności gospodarczej.

Zarząd ustalił, że kol. Wacław Wilk -zastępca PrezesaZarządu skontaktuje się z kierownictwem Geotestu w tej sprawie i uzgodni termin spotkania oraz poinformuje, że w imieniu Zarządu rozmowy te przeprowadzą kol. Zygmunt Kliński i kol. Jerzy Nagler.

Andrzej Majorkowski

Protokół nr 6 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 7 maja 2014 roku

Obecni:

1. JoannaZachowicz PrezesZarządu

2. Wacław Wilk -zastępca PrezesaZarządu

3. Jerzy Nagler – skarbnik

4. Andrzej Majorkowski – sekretarz

5. Zygmunt Kliński

6. Leszek Łęczyński

7. Sylwester Napierzyński

8. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Przebieg posiedzenia był zgodny z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego, uzupełnionym przez uczestników posiedzenia     i został przyjęty przez Zarządu Oddziału.

I. Przyjęcie protokółów z posiedzeń Zarządu Oddziału w dniach 2 i 29 kwietnia 2014 r.

Protokóły zostały przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokóły zostały przyjęte jednogłośnie bez uwag.

II. Rozpatrzenie Projektu regulaminu określającego sposób i zasady   prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział Pomorski.

Kol. Zygmunt Kliński omówił uwagi i propozycje zgłoszone do projektu przez członków Zarządu. Następnie w dyskusji, zebrani zaprezentowali swoje stanowiska w sprawie przyjęcia niektórych proponowanych uzupełnień projektu. W jej wyniku do tekstu projektu opracowanego przez kol.Zygmunta Klińskiego naniesiono poprawki przyjęte w dyskusji.

Zarząd przyjął jednogłośnie Projekt regulaminu z naniesionymi poprawkami pod warunkiem skierowania go do ekspertyzy w zakresie prawno-finansowym. Ostateczna wersja Projektu będzie rozpatrywana w zależności od wyników tej ekspertyzy.

Ustalono, że kol. Jerzy Nagler – skarbnik Oddziału, wspólnie z Biurem Zarządu w trybie pilnym podejmą starania o znalezienie odpowiedniej osoby, która opracuje przedmiotową ekspertyzę.

 1. Sprawy organizacyjne.
 1. Kol. Zygmunt Kliński poinformował zebranych, że zgodnie z poleceniem Zarządu opracował w formie elektronicznej materiały z prelekcji „Źródła wód leczniczych w Sopocie” wygłoszonej w dniu 29 marca 2014 roku.

Zarząd ustalił, że ze względu na wagę przedstawionego problemu materiały te powinny zostać umieszczone na stronie internetowej Oddziału Pomorskiego. Do materiałów tych należy dołączyć również wybrane zdjęcia z sesji terenowej w Sopocie.

 1. Omówiono sprawy organizacyjne sesji wyjazdowej w rejon Bydgoszczy w dniach 28-29 czerwca 2014 r.

– w Biurze Zarządu znajduje się lista uczestników sesji,

– kol. Wacław Wilk i Jerzy Nagler poinformowali, że zakupili 17 biletów dla uczestników na dojazd i powrót Polskim Busem,

– pozostali uczestnicy dojadą we własnym zakresie

Zarząd ustalił, że przed wyjazdem Biuro Zarządu poinformuje uczestników o dokładnym miejscu i terminie odjazdu.

 1. Omówiono sprawy organizacyjne sesji wyjazdowej w rejon Portu Północnego w dniu 24 maja 2014 r.

Kol. Sylwester Napierzyński opracował wariantowy program wycieczki, z którym zapoznał Zarząd. Po dyskusji Zarząd wybrał IV wersję programu.

Następnie Zarząd przyjął następujące ustalenia:

– przyjęty program wycieczki będzie niezwłocznie rozesłany członkom Oddziału Pomorskiego,

– Towarzystwo pokryje koszty przewodnika oraz bilety wstępu,

– termin zgłoszeń uczestnictwa upływa dnia 20 maja 2014 r.

 1. Omówienie pisma z dnia 24 kwietnia 2014 r. kol. Edwarda Szczepańskiego do Oddziału Pomorskiego.

Kol. Edward Szczepański skierował do Oddziału Pomorskiego pismo z propozycją współpracy w zakresie wspólnego podejmowania działalności gospodarczej przez firmę Geotest z Oddziałem Pomorskim PTPNoZ. Jest to kolejne pismo skierowane do nas w tej sprawie. W związku z tym po dyskusji, Zarząd ustalił, że należy omówić tę sprawę z kierownictwem firmy Geotest.

Zarząd deleguje kol. Zygmunta Klińskiego i Jerzego Naglera do przeprowadzenia rozmów w tej sprawie z kierownictwem Geotestu. Wymienieni koledzy nawiążą kontakt z kierownictwem Geotestu i po odbyciu rozmów poinformują Zarząd o ich wynikach.

 1. Wolne wnioski.

Na posiedzenie przybył pan Dariusz Lubomski – członek Polskiego Klubu Wysokogórskiego z zamiarem wstąpienia w poczet członków Oddziału Pomorskiego PTPNoZ. Poinformował, że posiada rekomendację kol. Jerzego Grodzickiego – wiceprezesa Zarządu Głównego PTPNoZ, z którym od wielu lat współpracuje w badaniach i inwentaryzacji polskich jaskiń.

Po przedłożeniu deklaracji członkowskiej Zarząd jednogłośnie przyjął do Towarzystwa kol. Dariusza Lubomskiego

Andrzej Majorkowski

Protokół nr 4 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 2 kwietnia 2014 roku

Obecni:

1. JoannaZachowicz PrezesZarządu

2. Wacław Wilk -zastępca PrezesaZarządu

3. Jerzy Nagler – skarbnik

4. Andrzej Majorkowski – sekretarz

5. Zygmunt Kliński

6. Leszek Łęczyński

7. Sylwester Napierzyński

8. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Przebieg posiedzenia był zgodny z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego i uzupełnionym przez Kierownika Biura Zarządu, przyjętym bez uwag przez Zarząd Oddziału.

I. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 05.03.2014 r.

Protokół ten został przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

II. Omówienie odpowiedzi członków Oddziału Pomorskiego na rozesłany Program działalności statutowej Oddziału Pomorskiego na 2014 rok.

Kol. Halina Burakowska poinformowała zebranych, że zainteresowanie członków Oddziału Pomorskiego uczestnictwem w realizacji Programu jest niewielkie. Ilość zgłoszeń do udziału w całym Programie nie przekracza 10 osób.

Do uczestnictwa w najbliższej sesji wyjazdowej (12 kwietnia –Hel) zgłosiło się jednak 18 osób. Do osób tych Biuro Zarządu w trybie pilnym wyśle szczegółowy program sesji.

III. 3. Informacja o uwagach do Projektu regulaminu określającego sposób i zasady   prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział Pomorski, zgłoszonych przez członków Zarządu oraz wnioskodawcę.

Kol. Zygmunt Kliński poinformował zebranych o uwagach nadesłanych przez członków Zarządu, następnie kol. kol. Jerzy Nagler i Wacław Wilk zgłosili ustnie swoje uwagi. Ze względu na skomplikowaną materię przedmiotowego Projektu Zarząd ustalił, że dalsza dyskusja odbędzie się na osobnym posiedzeniu Zarządu. Członkowie Zarządu proszeni są o pisemne zgłaszanie uwag do Projektu.

 1. Wolne wnioski.

       Kol. Jerzy Nagler odniósł się do prelekcji „Źródła wód leczniczych w Sopocie” wygłoszonej w dniu 29 marca 2014 roku przez kol. Zygmunta Klińskiego.. Stwierdził, że ze względu na wagę przedstawionego problemu tego rodzaju odczyt powinien mieć zapewnione warunki umożliwiające pełny odbiór przedstawianego problemu. Spotkanie o charakterze krajoznawczym, w terenie – jak omawiane 29 marca, dobrze zorganizowane – powinno od początku być traktowane jako wstępne wprowadzenie do tematu. W prelekcji podniesiono ważne problemy dotyczące stanu technicznego otworu studziennego z wodą mineralną o dużym zasoleniu. Otwór ten ( „źródło” ) uzasadnia uzdrowiskowy charakter Sopotu. Pojawiające się zagrożenia winno się omawiać z udziałem odpowiednich służb komunalnych’

Zdaniem Autora prelekcji budzący zastrzeżenia stan techniczny ujęcia wody mineralnej może zagrozić zmniejszeniem, a nawet brakiem dostawy wody mineralnej dla jej odbiorców.

         Kol. Wacław Wilk wyraził pogląd odmienny, że tego rodzaju prelekcje powinny być tylko jednym z elementów całego programu w skład którego wchodziły również spacer wzdłuż morza oraz rozmowy towarzyskie przy grillu. Ponadto przypomniał, że jako organizator zwracał, się kilkakrotnie do dyrektora Uzdrowiska Sopot o udział przedstawiciela tej instytucji w naszej sesji, który mógłby wyjaśnić nam poruszone problemy.

Następnie w burzliwej dyskusji na temat charakteru spotkań członków Oddziału Pomorskiego (bardziej merytorycznego czy „krajoznawczo – towarzyskiego”) w sposób zróżnicowany wypowiadali się członkowie Zarządu. Zarząd nie zajął jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

 1. Zygmunt Kliński  zobowiązał się do napisania notatki z omawianej sesji ze szczególnym podkreśleniem poruszonych przez niego problemów technicznych dotyczących pracy ujęcia wody mineralnej.

Podniesiono również celowość umieszczenia tej notatki oraz wykonanych zdjęć na stronie internetowej Oddziału Pomorskiego. Zarząd nie zajął stanowiska w tej sprawie.

Andrzej Majorkowski

ŚWIĘTY WOJCIECH –ŹRÓDŁO WÓD MINERALNYCH – PRELEKCJA W DNIU 22.03.2014

Historia wód mineralnych sięga 1973 roku ,kiedy to PG Warszawa w ramach badań zasobowych wód mineralnych dla lecznictwa uzdrowiskowego odwierciła otwór o głębokości 1173m stwierdzając występowanie :

– utworów czwartorzędowych do głębokości 40m

– utworów trzeciorzędowych do głębokości 103m w tym:

– miocenu do głębokości   72m

– oligocenu do głębokości 103m

– utworów kredowych do głębokości 442m

– utworów jurajskich do głębokości 611,6m

– utworów triasu do głębokości 1159,5 m

– utworów permu poniżej głębokości 1159,5m

Zaznaczyć należy że w strefie do gł.315m znajdują się 3piętra wodonośne eksploatowane na ujęciu wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie na potrzeby miasta Sopot oraz sąsiadujących osiedli gdańskich.

Na głębokości 762m nawiercono omawianym otworem zwierciadło mineralnej wody artezyjskiej stabilizujące się na wysokości + 17,82m powyżej terenu .Otwór zarurowano przy użyciu rur stalowych o średnicy:

342 mm do głębokości 46m poniżej terenu

250 mm do gł 328m( 13m poniżej spągu piasków kredowych)

165 mm do głębokości 948m

Poniżej gł.948m otwór zlikwidowano, zaś wyżej otwór zasypano w strefie głębokości 854-948m oraz zacementowano w strefie 948-833 m poniżej terenu. Zabudowane rury średnicy 165mm perforowano metodą pirotechniczną w strefie głębokości 901-833m poniżej terenu( 10 strzałów na 1mb rury)

Ustalono wówczas zasoby wody mineralnej w wysokości 44m3/h przy obniżeniu zwierciadła wody o 2,2m a zatem przy znacznym samowypływie wód artezyjskich .Wody te określono jako silnie zmineralizowane wody reliktowe serii połczyńskiej zamknięte od 203 do 250 mln lat .Otwór ten po badaniach zatłoczono wodą słodką w celu zminimalizowania korozji rur stalowych przy kontakcie z silnie agresywnymi wodami mineralnymi w stosunku do metalu. Wody mineralne zawierały bowiem 44 370 mg/dm3 składników stałych przy porównywalnej zawartości w wodach do picia w granicach 500mg/dm3. Wodę określono jako chlorkowo-sodowo-bromkowo-jodkowo – borową przy zawartościach[ mg/dm3]:

 

KATIONY                                                   ANIONY

Sód –     12750                                                   Fluorki   0,23

Potas –         75                                                    Chlorki 26018

Wapń     2346                                                     Bromki     107,6                                                     Jodki                                                               Siarczany 1710,2

-2-

Magnez     1181

Stront         100                                                   Węglowodory 15,25

Żelazo         0,87                                               Węglany           14,85

 

Ponadto stwierdzono występowanie :

 

Kwasu metakrzemowego         2,6

Kwasu metaborowego             34,0

Woda została uznana jako lecznicza w zakresie schorzeń stawów a szczególnie w chorobie Bechterewa –polegającej na zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.

Od roku 1985 otwór wypełniała już woda mineralna o agresywnych właściwościach w stosunku do metalu co prowadziło do wzmożonej korozji rur osłonowych.

W 1993roku a zatem po 8 latach Zakład Usług Hydrogeologicznych Zygmunta Klińskiego z Gdańska przeprowadził badania techniczne i hydrogeologiczne otworu polegające na:

– ustabilizowaniu zwierciadła wody- 16,94 m powyżej terenu

-próbne pompowanie z wydajnością maksymalną 49,34m3/h

-badaniu temperatury wody(oscylacje w granicach 18,5-19C

-badanie stanu technicznego otworu przeprowadził Petrobałtyk Gdańsk

Stwierdzono:

a/ głębokość otworu 819m ( zasyp w strefie 819-833m) a zatem strefa

aktywnego dopływu wody w strefie 801-819m poniżej terenu.

b/ korozję rur w strefie :

-do 801 m ( ok. 1,5mm)

801-819m ppt. Ok. 5mm grubości rury

Od przeprowadzonych badań upłynęło już 20 lat przy ciągłym kontakcie rur z agresywną wodą mineralną. Stad też sygnalizuje się dwa rodzaje zagrożeń:

– zasklepienia otworu( zasypania) w objętej perforacją strefie dopływu solanki do otworu

– przejscia wody mineralnej w obrębie 13m zakładki rur poniżej spągu kredowego piętra wodonośnego ,co przy tak znacznym ciśnieniu artezyjskim mogłoby wprowadzić wody mineralne do użytkowego piętra wodonośnego.

Uwagi powyższe nie należy traktować jako alarmistyczne ale należałoby się zastanowić nad potrzebą okresowych badań otworu po wieloletniej eksploatacji.Wskazane byłoby wprowadzenia do środka rur odpornych na proces korozji z wypełnieniem dokładnym przestrzeni poza nimi materiałem izolującym i wzmacniającym konstrukcję otworu.

Pozostawienie otworu w takim stanie może prowadzić do;

-stopniowego ograniczenia wydajności samowypływu .

 

-3-

– znacznego ubytku rur w strefie perforowanej i zaciskania otworu do głębokości 801m poniżej terenu lub nieco wyżej.

Referat powyższy został przedstawiony w ramach statutowej działalności PTPNoZ O/Gdańsk przy „ grzybku” solankowym obok sanatorium wdniu 22.03 .2014 .Mimo podjętych prób i kontaktów z dyrekcją Uzdrowiska Sopot nie udało się na ten cel zabezpieczyć pomieszczenia .wejscia na teren ujęcia Świety Wojciech a nawet spotkać się z przedstawicielem uzdrowiska . Taki brak zainteresowania ujęciem , budzi niepokój o stan i przyszłość ujęcia jako bazy podstawowej działalności uzdrowiska oraz ujęć wody pitnej .W obrebie ich obszarów zasobowych znajduje się otwór mód mineralnych.

Zygmunt Kliński

Protokół nr 3 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 5 marca 2014 roku

Obecni:

1. JoannaZachowicz PrezesZarządu

2. Wacław Wilk -zastepca PrezesaZarządu

3. Jerzy Nagler – skarbnik

4. Andrzej Majorkowski – sekretarz

5. Zygmunt Kliński

6. Leszek Łęczyński

7. Sylwester Napierzyński

8. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Przebieg posiedzenia był zgodny z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego i uzupełnionym przez Kierownika Biura Zarządu, przyjętym bez uwag przez Zarząd Oddziału.

I. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 05.02.2014 r.

Protokół ten został przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

 1. Omówienie i przyjęcie Programu działalności statutowej Oddziału Pomorskiego na 2014 rok.

Program został omówiony przez kol. W. Wilka. W czasie jego omawiania zgłaszano różne szczegółowe uwagi dotyczące przede wszystkim proponowanych wycieczek.

a/ Kontrowersje dotyczyły wycieczki i prelekcji planowanej na 22 marca.

Chodziłoo takie sprawy jak miejsce spotkania i prelekcji, trasę wycieczki oraz organizację grilla.Ze względu na zbliżający się termin Zarząd ustalił, że kol. W. Wilk w trybie pilnym ustali szczegółowy program tej wycieczki. Następnie Biuro Zarządu poinformuje członków Oddziału Pomorskiego o szczegółowym programie wycieczki. W zależności od ilości członków zainteresowanych udziałem w wycieczce kol. Wilk dokona ewentualnej korekty jej programu.

b/ Zarząd ustalił, że wycieczka do Helu odbędzie się 12 kwietnia.

c/ Zarząd ustalił, że wycieczka w rejon Obwodu Kaliningradzkiego może być dofinansowana dla członków Oddziału Pomorskiego kwotą po 200 złotych na osobę. W związku z tym w uzgodnieniu z kol. R. Stróżyk, Biuro prześle członkom Oddziału program wycieczki i ustali osoby zainteresowane udziałem w wycieczce na tych warunkach.

d/ Zarząd ustalił, że wycieczka w rejon Bydgoszczy może być dofinansowana kwotą około 15 tysięcy złotych, a dojazd i objazd rejonu zwiedzania zapewnią uczestnicy własnymi samochodami. Organizator wycieczki kol. H. Burakowska na posiedzeniu Zarządu przedstawi program wycieczki i jej orientacyjny koszt.

e/ Zarząd ustalił, że na wyjazd do Borów Tucholskich i Mylofu w dniu 27 września, koszty autokaru pokryje Oddział Pomorski, pozostałe koszty pokryją uczestnicy. Organizator wyjazdu kol. W. Wilk opracuje szczegółowy program, który przedstawi na posiedzeniu Zarządu.

III. Informacja o realizacji wniosków z XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Pomorskiego PTPNoZ.

a/ Kol. Z. Kliński przygotował projekt Regulaminu działalności gospodarczej Oddziału Pomorskiego i wręczył wszystkim obecnym na posiedzeniu Zarządu. Ustalono, że obecni na posiedzeniu zapoznają się z projektem i ewentualnie zgłoszą na piśmie swoje uwagi. Następnie projekt zostanie rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu i skierowany do dalszego procesowania zgodnie z ustaleniami posiedzenia z dnia 5 lutego 2014 roku.

b/ Zarząd zobowiązuje Biuro do przesłania 1 egz. Programu kol. Edwardowi Szczepańskiemu, inicjatorowi rozszerzenia działalności gospodarczej w Oddziale Pomorskim oraz wnioskodawcy zorganizowania wycieczki na Kubę, celem zgłoszenia ewentualnych uwag.

c/ W odniesieniu do wniosku dotyczącego nadania nazw ulic naszym zmarłym kolegom, Zarząd zobowiązuje Biuro do przygotowania wystąpienia do odpowiednich władz z zapytaniem o tryb postępowania w tej sprawie.

IV Informacja o Bilansie oraz Rachunku zysków i strat za 2013 rok.

Kol. H. Burakowska – Kierownik Biura Zarządu poinformowała szczegółowo o treści tego dokumentu i stwierdziła, że jest on zgodny z prognozą, a zysk wyniósł 5153, 92 złote. Zarząd przyjął informację do wiadomości.

VI. Wolne wnioski.

a/ Kol. H. Burakowska poinformowała Zarząd o wpłynięciu oferty na remont kapitalny toalety męskiej w budynku Oddziału Pomorskiego. Wstępny koszt oszacowano na około16 tysięcy złotych. Zarząd upoważnił Biuro do przeprowadzenia rozmów z autorem oferty i następnie poinformowania o wynikach tych rozmów.

b/. Zgłoszony został wniosek, aby wysłać pismo do członków Oddziału Pomorskiego, zalegających za składkami członkowskimi z zapytaniem czy i kiedy zapłacą zaległe składki? Wniosek został przyjęty do realizacji.

Andrzej Majorkowski