ŚWIĘTY WOJCIECH –ŹRÓDŁO WÓD MINERALNYCH – PRELEKCJA W DNIU 22.03.2014

Historia wód mineralnych sięga 1973 roku ,kiedy to PG Warszawa w ramach badań zasobowych wód mineralnych dla lecznictwa uzdrowiskowego odwierciła otwór o głębokości 1173m stwierdzając występowanie :

– utworów czwartorzędowych do głębokości 40m

– utworów trzeciorzędowych do głębokości 103m w tym:

– miocenu do głębokości   72m

– oligocenu do głębokości 103m

– utworów kredowych do głębokości 442m

– utworów jurajskich do głębokości 611,6m

– utworów triasu do głębokości 1159,5 m

– utworów permu poniżej głębokości 1159,5m

Zaznaczyć należy że w strefie do gł.315m znajdują się 3piętra wodonośne eksploatowane na ujęciu wody Bitwy pod Płowcami w Sopocie na potrzeby miasta Sopot oraz sąsiadujących osiedli gdańskich.

Na głębokości 762m nawiercono omawianym otworem zwierciadło mineralnej wody artezyjskiej stabilizujące się na wysokości + 17,82m powyżej terenu .Otwór zarurowano przy użyciu rur stalowych o średnicy:

342 mm do głębokości 46m poniżej terenu

250 mm do gł 328m( 13m poniżej spągu piasków kredowych)

165 mm do głębokości 948m

Poniżej gł.948m otwór zlikwidowano, zaś wyżej otwór zasypano w strefie głębokości 854-948m oraz zacementowano w strefie 948-833 m poniżej terenu. Zabudowane rury średnicy 165mm perforowano metodą pirotechniczną w strefie głębokości 901-833m poniżej terenu( 10 strzałów na 1mb rury)

Ustalono wówczas zasoby wody mineralnej w wysokości 44m3/h przy obniżeniu zwierciadła wody o 2,2m a zatem przy znacznym samowypływie wód artezyjskich .Wody te określono jako silnie zmineralizowane wody reliktowe serii połczyńskiej zamknięte od 203 do 250 mln lat .Otwór ten po badaniach zatłoczono wodą słodką w celu zminimalizowania korozji rur stalowych przy kontakcie z silnie agresywnymi wodami mineralnymi w stosunku do metalu. Wody mineralne zawierały bowiem 44 370 mg/dm3 składników stałych przy porównywalnej zawartości w wodach do picia w granicach 500mg/dm3. Wodę określono jako chlorkowo-sodowo-bromkowo-jodkowo – borową przy zawartościach[ mg/dm3]:

 

KATIONY                                                   ANIONY

Sód –     12750                                                   Fluorki   0,23

Potas –         75                                                    Chlorki 26018

Wapń     2346                                                     Bromki     107,6                                                     Jodki                                                               Siarczany 1710,2

-2-

Magnez     1181

Stront         100                                                   Węglowodory 15,25

Żelazo         0,87                                               Węglany           14,85

 

Ponadto stwierdzono występowanie :

 

Kwasu metakrzemowego         2,6

Kwasu metaborowego             34,0

Woda została uznana jako lecznicza w zakresie schorzeń stawów a szczególnie w chorobie Bechterewa –polegającej na zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.

Od roku 1985 otwór wypełniała już woda mineralna o agresywnych właściwościach w stosunku do metalu co prowadziło do wzmożonej korozji rur osłonowych.

W 1993roku a zatem po 8 latach Zakład Usług Hydrogeologicznych Zygmunta Klińskiego z Gdańska przeprowadził badania techniczne i hydrogeologiczne otworu polegające na:

– ustabilizowaniu zwierciadła wody- 16,94 m powyżej terenu

-próbne pompowanie z wydajnością maksymalną 49,34m3/h

-badaniu temperatury wody(oscylacje w granicach 18,5-19C

-badanie stanu technicznego otworu przeprowadził Petrobałtyk Gdańsk

Stwierdzono:

a/ głębokość otworu 819m ( zasyp w strefie 819-833m) a zatem strefa

aktywnego dopływu wody w strefie 801-819m poniżej terenu.

b/ korozję rur w strefie :

-do 801 m ( ok. 1,5mm)

801-819m ppt. Ok. 5mm grubości rury

Od przeprowadzonych badań upłynęło już 20 lat przy ciągłym kontakcie rur z agresywną wodą mineralną. Stad też sygnalizuje się dwa rodzaje zagrożeń:

– zasklepienia otworu( zasypania) w objętej perforacją strefie dopływu solanki do otworu

– przejscia wody mineralnej w obrębie 13m zakładki rur poniżej spągu kredowego piętra wodonośnego ,co przy tak znacznym ciśnieniu artezyjskim mogłoby wprowadzić wody mineralne do użytkowego piętra wodonośnego.

Uwagi powyższe nie należy traktować jako alarmistyczne ale należałoby się zastanowić nad potrzebą okresowych badań otworu po wieloletniej eksploatacji.Wskazane byłoby wprowadzenia do środka rur odpornych na proces korozji z wypełnieniem dokładnym przestrzeni poza nimi materiałem izolującym i wzmacniającym konstrukcję otworu.

Pozostawienie otworu w takim stanie może prowadzić do;

-stopniowego ograniczenia wydajności samowypływu .

 

-3-

– znacznego ubytku rur w strefie perforowanej i zaciskania otworu do głębokości 801m poniżej terenu lub nieco wyżej.

Referat powyższy został przedstawiony w ramach statutowej działalności PTPNoZ O/Gdańsk przy „ grzybku” solankowym obok sanatorium wdniu 22.03 .2014 .Mimo podjętych prób i kontaktów z dyrekcją Uzdrowiska Sopot nie udało się na ten cel zabezpieczyć pomieszczenia .wejscia na teren ujęcia Świety Wojciech a nawet spotkać się z przedstawicielem uzdrowiska . Taki brak zainteresowania ujęciem , budzi niepokój o stan i przyszłość ujęcia jako bazy podstawowej działalności uzdrowiska oraz ujęć wody pitnej .W obrebie ich obszarów zasobowych znajduje się otwór mód mineralnych.

Zygmunt Kliński

Protokół nr 3 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 5 marca 2014 roku

Obecni:

1. JoannaZachowicz PrezesZarządu

2. Wacław Wilk -zastepca PrezesaZarządu

3. Jerzy Nagler – skarbnik

4. Andrzej Majorkowski – sekretarz

5. Zygmunt Kliński

6. Leszek Łęczyński

7. Sylwester Napierzyński

8. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Przebieg posiedzenia był zgodny z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego i uzupełnionym przez Kierownika Biura Zarządu, przyjętym bez uwag przez Zarząd Oddziału.

I. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 05.02.2014 r.

Protokół ten został przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

 1. Omówienie i przyjęcie Programu działalności statutowej Oddziału Pomorskiego na 2014 rok.

Program został omówiony przez kol. W. Wilka. W czasie jego omawiania zgłaszano różne szczegółowe uwagi dotyczące przede wszystkim proponowanych wycieczek.

a/ Kontrowersje dotyczyły wycieczki i prelekcji planowanej na 22 marca.

Chodziłoo takie sprawy jak miejsce spotkania i prelekcji, trasę wycieczki oraz organizację grilla.Ze względu na zbliżający się termin Zarząd ustalił, że kol. W. Wilk w trybie pilnym ustali szczegółowy program tej wycieczki. Następnie Biuro Zarządu poinformuje członków Oddziału Pomorskiego o szczegółowym programie wycieczki. W zależności od ilości członków zainteresowanych udziałem w wycieczce kol. Wilk dokona ewentualnej korekty jej programu.

b/ Zarząd ustalił, że wycieczka do Helu odbędzie się 12 kwietnia.

c/ Zarząd ustalił, że wycieczka w rejon Obwodu Kaliningradzkiego może być dofinansowana dla członków Oddziału Pomorskiego kwotą po 200 złotych na osobę. W związku z tym w uzgodnieniu z kol. R. Stróżyk, Biuro prześle członkom Oddziału program wycieczki i ustali osoby zainteresowane udziałem w wycieczce na tych warunkach.

d/ Zarząd ustalił, że wycieczka w rejon Bydgoszczy może być dofinansowana kwotą około 15 tysięcy złotych, a dojazd i objazd rejonu zwiedzania zapewnią uczestnicy własnymi samochodami. Organizator wycieczki kol. H. Burakowska na posiedzeniu Zarządu przedstawi program wycieczki i jej orientacyjny koszt.

e/ Zarząd ustalił, że na wyjazd do Borów Tucholskich i Mylofu w dniu 27 września, koszty autokaru pokryje Oddział Pomorski, pozostałe koszty pokryją uczestnicy. Organizator wyjazdu kol. W. Wilk opracuje szczegółowy program, który przedstawi na posiedzeniu Zarządu.

III. Informacja o realizacji wniosków z XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Pomorskiego PTPNoZ.

a/ Kol. Z. Kliński przygotował projekt Regulaminu działalności gospodarczej Oddziału Pomorskiego i wręczył wszystkim obecnym na posiedzeniu Zarządu. Ustalono, że obecni na posiedzeniu zapoznają się z projektem i ewentualnie zgłoszą na piśmie swoje uwagi. Następnie projekt zostanie rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu i skierowany do dalszego procesowania zgodnie z ustaleniami posiedzenia z dnia 5 lutego 2014 roku.

b/ Zarząd zobowiązuje Biuro do przesłania 1 egz. Programu kol. Edwardowi Szczepańskiemu, inicjatorowi rozszerzenia działalności gospodarczej w Oddziale Pomorskim oraz wnioskodawcy zorganizowania wycieczki na Kubę, celem zgłoszenia ewentualnych uwag.

c/ W odniesieniu do wniosku dotyczącego nadania nazw ulic naszym zmarłym kolegom, Zarząd zobowiązuje Biuro do przygotowania wystąpienia do odpowiednich władz z zapytaniem o tryb postępowania w tej sprawie.

IV Informacja o Bilansie oraz Rachunku zysków i strat za 2013 rok.

Kol. H. Burakowska – Kierownik Biura Zarządu poinformowała szczegółowo o treści tego dokumentu i stwierdziła, że jest on zgodny z prognozą, a zysk wyniósł 5153, 92 złote. Zarząd przyjął informację do wiadomości.

VI. Wolne wnioski.

a/ Kol. H. Burakowska poinformowała Zarząd o wpłynięciu oferty na remont kapitalny toalety męskiej w budynku Oddziału Pomorskiego. Wstępny koszt oszacowano na około16 tysięcy złotych. Zarząd upoważnił Biuro do przeprowadzenia rozmów z autorem oferty i następnie poinformowania o wynikach tych rozmów.

b/. Zgłoszony został wniosek, aby wysłać pismo do członków Oddziału Pomorskiego, zalegających za składkami członkowskimi z zapytaniem czy i kiedy zapłacą zaległe składki? Wniosek został przyjęty do realizacji.

Andrzej Majorkowski

Protokół nr 2 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 5 lutego 2014 roku

Obecni:

1. JoannaZachowicz PrezesZarządu

2. Wacław Wilk -zastepca PrezesaZarządu

3. Jerzy Nagler – skarbnik

4. Andrzej Majorkowski – sekretarz

5. Zygmunt Kliński

6. Leszek Łęczyński

7. Sylwester Napierzyński

8. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Przebieg posiedzenia był zgodny z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego, przyjętym bez uwag przez Zarząd Oddziału.

 

I. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 08.01.2014 r.

Protokół ten został przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

II. Realizacja wniosków z XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Pomorskiego PTPNoZ.

Informacja o nadesłanych ankietach dotyczących zamiaru udziału członków Oddziału w działalności gospodarczej oraz dalsze propozycje dotyczące organizacji tej działalności.

Kol. Z. Kliński poinformował zebranych, że zainteresowanie członków Oddziału tą działalnością jest niewielkie – wpłynęło tylko 6 ankiet od członków. Zebrani uznali jednak, że w związku z uchwałą XII Walnego Zjazdu należy przygotować Oddział Pomorski do podejmowania działalności gospodarczej w przypadkach gdyby do Oddziału wpłynęły korzystne zlecenia, a członkowie chcieli podjąć się wykonania tych zleceń. Dlatego kol. Z. Kliński zobowiązał się do przygotowania projektu regulaminu określającego sposób i zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział Pomorski. Następnie Zarząd Oddziału przeprowadzi konsultacje w zakresie zgodności regulaminu z przepisami prawnymi (w tym finansowymi).

III. Informacja o stanie opłacenia składek członkowskich w Oddziale Pomorskim.

Kol. Burakowska poinformowała Zarząd, że na 46 członków Oddziału, 21 osób zalega z opłacaniem składek. Dokonano przeglądu stanu faktycznego i ustalono, że należy z listy członków Towarzystwa skreślić osoby, które nie opłaciły składek przez co najmniej 10 lat.

Na tej podstawie Zarząd podjął decyzję o skreśleniu następujących osób: Tadeusza Bruskiego, Zdzisława Offerta, Jerzego Kwiatkowskiego, Leona Kwasowskiego.

Ponadto ze względu na zgon wykreślono Leona Domachowskiego.

Zobowiązuje się Biuro Zarządu do pisemnego przypomnienia innym członkom zalegającym ze składkami o obowiązku ich opłacenia.

IV. Informacja dotycząca strony internetowej Oddziału Pomorskiego.

Informacja o aktualnym stanie strony internetowej przedstawiona przez kol. Tomasza Oparę została przyjęta do wiadomości. Dalsze elementy strony będą sukcesywnie uzupełniane. Członkowie Zarządu powinni określić swoje stanowisko dotyczące zamiaru udziału w redagowaniu strony internetowej.

V. Informacja o aktualnym stanie kosztów utrzymania siedziby Oddziału.

Kol. H. Burakowska przedłożyła informację o aktualnych dochodach z wynajmu pomieszczeń siedziby Oddziału Pomorskiego.

Aktualne dochody miesięczne wynoszą 19 800,0 zł. Opłaty związane z eksploatacją siedziby Oddziału w okresie grzewczym wynoszą 17 767,0 zł, a w okresie pozagrzewczym 13 967,0 zł.

Koszt wynajmu 1 m kwadratowego,to najem 10,0 zł a koszty eksploatacyjne 18,0 zł, razem 28,0 zł.

W związku z tym, że koszty najmu ustalono w styczniu 2008 roku a do tej pory ich nie podnoszono, Zarząd postanawia od dnia 1 marca 2014 roku podnieść stawki najmu do kwoty 30,0 zł, w tym kosztów eksploatacyjnych do 20,0 zł.

VI. Omówienie propozycji do Planu działalności statutowej Oddziału na 2014 rok.

Kol. J. Nagler przedstawił propozycje do Planu nadesłane przez członków Oddziału Pomorskiego, które następnie były przedmiotem ożywionej dyskusji. W jej wyniku powstała wstępna wersja Planu. Będzie ona rozesłana do członków Zarządu po określeniu możliwości realizacyjnych (ustaleniu osób odpowiedzialnych za organizację, autorów prelekcji, terminów i.t.p.).

Omówiono również propozycje wyjazdów zagranicznych zgłoszone przez kol. Reginę Stróżyk – do Obwodu Kaliningradzkiego i kol. Edwarda Szczepańskiego – na Kubę. W związku z tym, że wyjazdy te wymagają poniesienia znacznych kosztów, a autorzy propozycji liczą na dofinansowanie ze strony Oddziału Pomorskiego, należy te propozycje omówić na następnym posiedzeniu Zarządu. Zarząd powinien określić ewentualne warunki i wielkości dofinansowania dla członków. W zależności od stanowiska Zarządu, Biuro Zarządu zwróci się do członków OP z zapytaniem czy zamierzają uczestniczyć w proponowanych wyjazdach.

VII. Wolne wnioski.

Kol. W. Wilk zaproponował przyjęcie do Towarzystwa nowych osób – Lidii Tul           i Przemysława Tul.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu wymienionych osób w poczet członków PTPNoZ.

Andrzej Majorkowski

Protokół nr 1 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 08.01.2014

Obecni:

1 Joanna Zachowicz – Prezes Zarządu

2.Wacław Wilk – zastępca Prezesa Zarządu

3.Andrzej Majorkowski –Sekretarz

4.Sylwester Napierzyński

5.Leszek Łęczyński

6.Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu Oddziału Pomorskiego

Przebieg posiedzenia odbył się zgodnie z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału kol. Andrzeja Majorkowskiego, przyjętym bez uwag przez Zarząd Oddziału.

 1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Zarządu oraz akceptacja Notatki ze spotkania członków Zarządu Oddziału w dniu 20.12.2013.

Protokół nr 11 z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 04.12.2013 został rozesłany do członków Zarządu pocztą elektroniczną. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Kol. Andrzej Majorkowski odczytał Notatkę ze spotkania członków Zarządu Oddziału w dniu 20.12.2013 w sprawie przetargu na „ Dokumentację geologiczno – inżynierską i hydrogeologiczną wraz z oceną rozwiązań projektowych Koncepcji Programowej drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy –Dworzysko – Aleksandrowo zależnych od warunków gruntowych (część 1 i 2)”.

Zarząd Oddziału zaakceptował Notatkę bez uwag.

Dla ujednolicenia procedury przekazywania protokółów z posiedzeń Zarządu ustalono, że protokóły przygotowywane przez Sekretarza Zarządu będą rozsyłane do członków Zarządu przez Kierownika Biura.

 1. Realizacja wniosków XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo –Wyborczego Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 25.10.2013
 2. Uruchomienie strony internetowej Oddziału Pomorskiego PTPNoZ

Podjęto decyzję o zleceniu panu Tomaszowi Oparze opracowania wizualnego i funkcjonalnego portalu internetowego dla Oddziału Pomorskiego PTPNoZ.

Wykonawca zainstaluje portal na darmowym serwerze dla przeprowadzenia konsultacji z Zarządem Oddziału. Członkowie Zarządu Oddziału otrzymają informację o dostępie do projektu strony www. celem wniesienia uwag.

Na spotkaniu z udziałem pana Tomasza Opary przedyskutowano zakres tematyczny zakładek, które zostaną umieszczone na portalu. W szczególności na stronie powinny być umieszczone, a następnie aktualizowane na bieżąco informacje o Zarządzie i funkcjonowaniu Oddziału, o historii i dorobku PTPNoZ w Polsce oraz Oddziału Pomorskiego w Gdańsku.

Przygotowanie merytorycznych informacji należeć będzie do Zarządu Oddziału. Wykonawca dostosuje format informacji do wymogów wynikających z funkcjonowania portalu.

2.Informacja o nadesłanych propozycjach członków Oddziału Pomorskiego w sprawie planu pracy na rok 2014 oraz o ankietach dotyczących zamiaru udziału w działalności gospodarczej Oddziału.

Informację o nadesłanych ankietach oraz propozycjach przedstawiła kol. H. Burakowska – Kierownik Biura.

Do dnia 08.01.2014 wpłynęły do Biura Zarządu ankiety od czterech członków Oddziału Pomorskiego dotyczące deklaracji udziału w realizacji zleceń zewnętrznych na prace wyszczególnione w ankiecie. Jedna ankieta zwrócona została z propozycją uczestnictwa w innych pracach dot. organizacji imprez, wycieczek turystycznych oraz wypraw.

Propozycje złożone przez członków Oddziału Pomorskiego oraz członków Zarządu Oddziału dotyczą organizacji spotkań i wycieczek tematycznych, integracyjnych i okolicznościowych w Gdańsku a także wypraw i wyjazdów na obiekty w Polsce i za granicą.

Biuro Zarządu Oddziału sporządzi zestawienie nadesłanych propozycji do działalności statutowej. Propozycje te dyskutowane będą na następnym posiedzeniu Zarządu Oddziału z udziałem Skarbnika Zarządu.

 1. Wolne wnioski

Zarząd Oddziału Pomorskiego rozpatrzył deklaracje pani Małgorzaty Łęczyńskiej oraz pana Tomasza Opary o przyjęcie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Zarząd głosował jednogłośnie za przyjęciem tych osób.

 

Protokółowanie:

Andrzej Majorkowski- Sekretarz Zarządu Oddziału

Halina Burakowska – Kierownik Biura

Protokół z XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Gdańsk, 25 października 2013

I.Otwarcie obrad

Obrady otworzyła Prezes Oddział Pomorskiego PTPNoZ kol. Joanna Zachowicz , która przywitała obecnych na Zjeździe członków Oddziału Pomorskiego oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi pana Jerzego Giżejewskiego. Prezes PTPNoZ pan Jerzy Giżejewski w krótkim wystąpieniu ocenił pozytywnie działalność oraz kondycję Oddziału Pomorskiego .

Prezes Oddziału Pomorskiego zaproponowała na Przewodniczącego Zjazdu kol. Wacława Wilka. Kandydatura została przyjęte w głosowaniu jawnym jednogłośnie (25 głosów).

Przewodniczący powołał kol. Halinę Burakowską na protokólanta obrad.

II .Zatwierdzenie porządku obrad

Przewodniczący Walnego Zjazdu kol. W. Wilk zaproponował następujący porządek obrad :

 1. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej i Uchwał
 2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Pomorskiego za lata 2009-2013
 3. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 4. Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 6. Dyskusja nad Sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 7. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i ustalenie list wyborczych
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 9. Wybory Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 10. Ogłoszenie wyników wyborów
 11. Podjęcie Uchwał
 12. Referaty okolicznościowe
 13. Wybór delegatów na Walny Zjazd PTPNoZ w Warszawie w dniu 14 grudnia 2013
 14. Zamknięcie obrad

Zebrani jednogłośnie przegłosowali proponowany porządek obrad (za: 25 głosów)

III. Realizacja zatwierdzonego porządku obrad

1.Wybór Komisji

a)      Komisja Mandatowa i Uchwał : wybrana jednogłośnie 25 głosów „ za”

Halina Napierzyńska     Przewodnicząca

Jadwiga Wysocka         Członek

Halina Burakowska       Członek

b)      Komisja Wyborcza : wybrana jednogłośnie ,oddano 25 głosów „za”

Ewa Wilczek Majorkowska                         Przewodnicząca

Genowefa Szczepańska                               Sekretarz

Grazyna Arendt                                             Członek

2 .Sprawozdanie Zarządu Oddziału Pomorskiego za okres od 28.11.2009 do 25.10 2013 przedstawiła kol. Joanna Zachowicz Prezes Oddziału Pomorskiego PTPNoZ . Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres sprawozdawczy 2009-2013 przedstawiła Przewodnicząca Komisji kol. Bożena Zadroga. Komisja Rewizyjna poparła Sprawozdanie Zarządu, wyraziła uznanie za pracę Zarządu oraz wnioskowała om przyjecie Sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszego Protokółu.

4.Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres sprawozdawczy przedstawił Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kol. Wacław Wilk . W okresie mijającej kadencji do Sadu Koleżeńskiego nie wpłynęła żadna sprawa ,w związku z tym Sąd nie odbył żadnego posiedzenia. Sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszego Protokółu

5.Sprawozdanie Komisji Mandatowej

Sprawozdanie w imieniu Komisji przedstawiła kol. Halina Napierzyńska

Łączna ilość członków Oddziału Pomorskiego PTPNoZ uprawnionych do udziału w XII Walnym Zjeździe   wynosi 46 . Łączna ilość członków przybyłych na Walny Zjazd wynosi 25 osób, co stanowi 54,3% uprawnionych.

Komisja potwierdziła ,że XII Walny Zjazd jest uprawniony do podejmowania uchwał.

Sprawozdanie Komisji Stanowi załącznik do niniejszego protokółu

6.Dyskusja nad Sprawozdaniami

Po dyskusji nad Sprawozdaniem Zarządu Oddziału za okres 2009-2013 w głosowaniu jawnym jednogłośnie („za” 25 głosów , przeciw i wstrzymujących się :nie było) udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Pomorskiego.

Dyskusja dotyczyła finansowania działalności statutowej oraz możliwości zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową w następnej kadencji Zarządu Oddziału.

7.Sprawozdanie Komisji Wyborczej ,ustalenie list wyborczych

Ustalono i przegłosowano jednogłośnie ( 25 głosów „za”) propozycję wyboru Zarządu Oddziału liczącego 7 osób , Komisji Rewizyjnej liczącej 3 osoby oraz Sądu Koleżeńskiego liczącego 3 osoby.

Komisja Wyborcza zebrała zgłoszenia z sali na kandydatów do Zarządu Oddziału . Po zgłoszeniu z sali siedmiu kandydatów, kol. Edward Szczepański zgłosił wniosek o zamknięcie listy wyborczej. Podobne zamknięcie list wyborczych zaproponowano po zgłoszeniu trzech kandydatów do Komisji Rewizyjnej i trzech do Sadu Koleżeńskiego.

8,9 .Wybór Komisji Skrutacyjnej ,przeprowadzenie wyborów

W związku sytuacją opisana w pkt. 7 Przewodniczący obrad zaproponował głosowanie jawne i ustalenie Komisji Skrutacyjnej w składzie jak Komisja Mandatowa. Propozycja Przewodniczącego obrad została przegłosowana : „ za” oddano 25 głosów , wstrzymujących i przeciw nie było.

Sprawozdanie Komisji Wyborczej Stanowi Załącznik do niniejszego Protokółu.

10. Ogłoszenie wyników wyborów

W wyniku głosowania jawnego wybrano Zarząd Oddziału Pomorskiego w składzie ;

1.Joanna Zachowicz

2.Jerzy Nagler

3.Andrzej Majorkowski

4.Zygmunt Kliński

5.Sylwester Napierzyński

6.Leszek Łęczyński

7.Wacław Wilk

Komisje Rewizyjną w składzie :

1.Zofia Wilk

2.Jadwiga Wysocka

3.Bożena Zadroga

Sad Koleżeński w składzie:

1.Halina Burakowska

2.Halina Napierzyńska

3.Regina Stróżyk

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej stanowi Załącznik do niniejszego Protokółu.

11.Podjęcie Uchwał

Kolega Edward Szczepański zgłosił trzy propozycje Uchwał :

Uchwała nr 1 dotycząca intensyfikacji działalności statutowej oraz rozbudowy działalności gospodarczej (prace nauko-badawcze i dokumentacje techniczne z zakresu nauk o ziemi)

Głosowanie : za 18 głosów ,przeciw 7 ,wstrzymujących się :   nie było

Uchwała nr 2 dotycząca wystąpienia do Rady Miasta Gdańska o nadanie nazw ulic : dr Bolesława Nowaka, dr inż. Michała Stróżyka, Antoniego Dębskiego.

Głosowanie : za 19 głosów , 2 przeciw , 4 wstrzymujące się.

Uchwała nr 3 dotycząca uznania kol. Haliny Burakowskiej za zasłużoną dla PTPNoZ

Głosowanie : za 24 głosy ,przeciw 1 głos

12.Referaty okolicznościowe

a)      kol. Edward Szczepański wygłosił referat pt. Historia Polskich Towarzystw Nauk o Ziemi

Obecni na Walnym Zjeździe uznali , ze referat zawiera bardzo dużo historycznych informacji i należy rozważyć jego druk i ewentualne rozpowszechnienie

b)      kol. Halina Burakowska przedstawiła wybrane informacje z Raportu WWF 2013 autor dr Tomasz Łabuz :Sposoby ochrony brzegów morskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze polskiego wybrzeża Bałtyku

13.Wybór delegatów na Walny Zjazd PTPNoZ w Warszawie w dniu 14.12.2013

Zebrani jednogłośnie wybrali niżej wymienionych członków Oddziału Pomorskiego na Walny Zjazd PTPNoZ w Warszawie :

1.Leszek Łęczyński

2.Joanna Zachowicz

3. Wacław Wilk

14.Zamknięcie obrad

Przewodniczący obrad kol. Wacław Wilk zamknął obrady XII Walnego Zjazd Oddziału Pomorskiego.

Po zakończeniu obrad Walnego Zjazdu wybrany Zarząd Oddziału Pomorskiego rozpoczął posiedzenie Zarządu w celu ukonstytuowania się.

Protokółowała;

Halina Burakowska