Protokół nr 2 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 5 lutego 2014 roku

Obecni:

1. JoannaZachowicz PrezesZarządu

2. Wacław Wilk -zastepca PrezesaZarządu

3. Jerzy Nagler – skarbnik

4. Andrzej Majorkowski – sekretarz

5. Zygmunt Kliński

6. Leszek Łęczyński

7. Sylwester Napierzyński

8. Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu

Przebieg posiedzenia był zgodny z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału Pomorskiego, przyjętym bez uwag przez Zarząd Oddziału.

 

I. Przyjęcie protokółu z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 08.01.2014 r.

Protokół ten został przesłany członkom Zarządu Oddziału pocztą elektroniczną. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

II. Realizacja wniosków z XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Pomorskiego PTPNoZ.

Informacja o nadesłanych ankietach dotyczących zamiaru udziału członków Oddziału w działalności gospodarczej oraz dalsze propozycje dotyczące organizacji tej działalności.

Kol. Z. Kliński poinformował zebranych, że zainteresowanie członków Oddziału tą działalnością jest niewielkie – wpłynęło tylko 6 ankiet od członków. Zebrani uznali jednak, że w związku z uchwałą XII Walnego Zjazdu należy przygotować Oddział Pomorski do podejmowania działalności gospodarczej w przypadkach gdyby do Oddziału wpłynęły korzystne zlecenia, a członkowie chcieli podjąć się wykonania tych zleceń. Dlatego kol. Z. Kliński zobowiązał się do przygotowania projektu regulaminu określającego sposób i zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Oddział Pomorski. Następnie Zarząd Oddziału przeprowadzi konsultacje w zakresie zgodności regulaminu z przepisami prawnymi (w tym finansowymi).

III. Informacja o stanie opłacenia składek członkowskich w Oddziale Pomorskim.

Kol. Burakowska poinformowała Zarząd, że na 46 członków Oddziału, 21 osób zalega z opłacaniem składek. Dokonano przeglądu stanu faktycznego i ustalono, że należy z listy członków Towarzystwa skreślić osoby, które nie opłaciły składek przez co najmniej 10 lat.

Na tej podstawie Zarząd podjął decyzję o skreśleniu następujących osób: Tadeusza Bruskiego, Zdzisława Offerta, Jerzego Kwiatkowskiego, Leona Kwasowskiego.

Ponadto ze względu na zgon wykreślono Leona Domachowskiego.

Zobowiązuje się Biuro Zarządu do pisemnego przypomnienia innym członkom zalegającym ze składkami o obowiązku ich opłacenia.

IV. Informacja dotycząca strony internetowej Oddziału Pomorskiego.

Informacja o aktualnym stanie strony internetowej przedstawiona przez kol. Tomasza Oparę została przyjęta do wiadomości. Dalsze elementy strony będą sukcesywnie uzupełniane. Członkowie Zarządu powinni określić swoje stanowisko dotyczące zamiaru udziału w redagowaniu strony internetowej.

V. Informacja o aktualnym stanie kosztów utrzymania siedziby Oddziału.

Kol. H. Burakowska przedłożyła informację o aktualnych dochodach z wynajmu pomieszczeń siedziby Oddziału Pomorskiego.

Aktualne dochody miesięczne wynoszą 19 800,0 zł. Opłaty związane z eksploatacją siedziby Oddziału w okresie grzewczym wynoszą 17 767,0 zł, a w okresie pozagrzewczym 13 967,0 zł.

Koszt wynajmu 1 m kwadratowego,to najem 10,0 zł a koszty eksploatacyjne 18,0 zł, razem 28,0 zł.

W związku z tym, że koszty najmu ustalono w styczniu 2008 roku a do tej pory ich nie podnoszono, Zarząd postanawia od dnia 1 marca 2014 roku podnieść stawki najmu do kwoty 30,0 zł, w tym kosztów eksploatacyjnych do 20,0 zł.

VI. Omówienie propozycji do Planu działalności statutowej Oddziału na 2014 rok.

Kol. J. Nagler przedstawił propozycje do Planu nadesłane przez członków Oddziału Pomorskiego, które następnie były przedmiotem ożywionej dyskusji. W jej wyniku powstała wstępna wersja Planu. Będzie ona rozesłana do członków Zarządu po określeniu możliwości realizacyjnych (ustaleniu osób odpowiedzialnych za organizację, autorów prelekcji, terminów i.t.p.).

Omówiono również propozycje wyjazdów zagranicznych zgłoszone przez kol. Reginę Stróżyk – do Obwodu Kaliningradzkiego i kol. Edwarda Szczepańskiego – na Kubę. W związku z tym, że wyjazdy te wymagają poniesienia znacznych kosztów, a autorzy propozycji liczą na dofinansowanie ze strony Oddziału Pomorskiego, należy te propozycje omówić na następnym posiedzeniu Zarządu. Zarząd powinien określić ewentualne warunki i wielkości dofinansowania dla członków. W zależności od stanowiska Zarządu, Biuro Zarządu zwróci się do członków OP z zapytaniem czy zamierzają uczestniczyć w proponowanych wyjazdach.

VII. Wolne wnioski.

Kol. W. Wilk zaproponował przyjęcie do Towarzystwa nowych osób – Lidii Tul           i Przemysława Tul.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o przyjęciu wymienionych osób w poczet członków PTPNoZ.

Andrzej Majorkowski

Protokół nr 1 z posiedzenia Zarządu Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 08.01.2014

Obecni:

1 Joanna Zachowicz – Prezes Zarządu

2.Wacław Wilk – zastępca Prezesa Zarządu

3.Andrzej Majorkowski –Sekretarz

4.Sylwester Napierzyński

5.Leszek Łęczyński

6.Halina Burakowska – Kierownik Biura Zarządu Oddziału Pomorskiego

Przebieg posiedzenia odbył się zgodnie z porządkiem zaproponowanym przez Sekretarza Oddziału kol. Andrzeja Majorkowskiego, przyjętym bez uwag przez Zarząd Oddziału.

  1. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Zarządu oraz akceptacja Notatki ze spotkania członków Zarządu Oddziału w dniu 20.12.2013.

Protokół nr 11 z posiedzenia Zarządu Oddziału w dniu 04.12.2013 został rozesłany do członków Zarządu pocztą elektroniczną. Protokół został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Kol. Andrzej Majorkowski odczytał Notatkę ze spotkania członków Zarządu Oddziału w dniu 20.12.2013 w sprawie przetargu na „ Dokumentację geologiczno – inżynierską i hydrogeologiczną wraz z oceną rozwiązań projektowych Koncepcji Programowej drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy –Dworzysko – Aleksandrowo zależnych od warunków gruntowych (część 1 i 2)”.

Zarząd Oddziału zaakceptował Notatkę bez uwag.

Dla ujednolicenia procedury przekazywania protokółów z posiedzeń Zarządu ustalono, że protokóły przygotowywane przez Sekretarza Zarządu będą rozsyłane do członków Zarządu przez Kierownika Biura.

  1. Realizacja wniosków XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo –Wyborczego Oddziału Pomorskiego PTPNoZ w dniu 25.10.2013
  2. Uruchomienie strony internetowej Oddziału Pomorskiego PTPNoZ

Podjęto decyzję o zleceniu panu Tomaszowi Oparze opracowania wizualnego i funkcjonalnego portalu internetowego dla Oddziału Pomorskiego PTPNoZ.

Wykonawca zainstaluje portal na darmowym serwerze dla przeprowadzenia konsultacji z Zarządem Oddziału. Członkowie Zarządu Oddziału otrzymają informację o dostępie do projektu strony www. celem wniesienia uwag.

Na spotkaniu z udziałem pana Tomasza Opary przedyskutowano zakres tematyczny zakładek, które zostaną umieszczone na portalu. W szczególności na stronie powinny być umieszczone, a następnie aktualizowane na bieżąco informacje o Zarządzie i funkcjonowaniu Oddziału, o historii i dorobku PTPNoZ w Polsce oraz Oddziału Pomorskiego w Gdańsku.

Przygotowanie merytorycznych informacji należeć będzie do Zarządu Oddziału. Wykonawca dostosuje format informacji do wymogów wynikających z funkcjonowania portalu.

2.Informacja o nadesłanych propozycjach członków Oddziału Pomorskiego w sprawie planu pracy na rok 2014 oraz o ankietach dotyczących zamiaru udziału w działalności gospodarczej Oddziału.

Informację o nadesłanych ankietach oraz propozycjach przedstawiła kol. H. Burakowska – Kierownik Biura.

Do dnia 08.01.2014 wpłynęły do Biura Zarządu ankiety od czterech członków Oddziału Pomorskiego dotyczące deklaracji udziału w realizacji zleceń zewnętrznych na prace wyszczególnione w ankiecie. Jedna ankieta zwrócona została z propozycją uczestnictwa w innych pracach dot. organizacji imprez, wycieczek turystycznych oraz wypraw.

Propozycje złożone przez członków Oddziału Pomorskiego oraz członków Zarządu Oddziału dotyczą organizacji spotkań i wycieczek tematycznych, integracyjnych i okolicznościowych w Gdańsku a także wypraw i wyjazdów na obiekty w Polsce i za granicą.

Biuro Zarządu Oddziału sporządzi zestawienie nadesłanych propozycji do działalności statutowej. Propozycje te dyskutowane będą na następnym posiedzeniu Zarządu Oddziału z udziałem Skarbnika Zarządu.

  1. Wolne wnioski

Zarząd Oddziału Pomorskiego rozpatrzył deklaracje pani Małgorzaty Łęczyńskiej oraz pana Tomasza Opary o przyjęcie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Zarząd głosował jednogłośnie za przyjęciem tych osób.

 

Protokółowanie:

Andrzej Majorkowski- Sekretarz Zarządu Oddziału

Halina Burakowska – Kierownik Biura

Protokół z XII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi Gdańsk, 25 października 2013

I.Otwarcie obrad

Obrady otworzyła Prezes Oddział Pomorskiego PTPNoZ kol. Joanna Zachowicz , która przywitała obecnych na Zjeździe członków Oddziału Pomorskiego oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi pana Jerzego Giżejewskiego. Prezes PTPNoZ pan Jerzy Giżejewski w krótkim wystąpieniu ocenił pozytywnie działalność oraz kondycję Oddziału Pomorskiego .

Prezes Oddziału Pomorskiego zaproponowała na Przewodniczącego Zjazdu kol. Wacława Wilka. Kandydatura została przyjęte w głosowaniu jawnym jednogłośnie (25 głosów).

Przewodniczący powołał kol. Halinę Burakowską na protokólanta obrad.

II .Zatwierdzenie porządku obrad

Przewodniczący Walnego Zjazdu kol. W. Wilk zaproponował następujący porządek obrad :

  1. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej i Uchwał
  2. Sprawozdanie Zarządu Oddziału Pomorskiego za lata 2009-2013
  3. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
  4. Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego
  5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
  6. Dyskusja nad Sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  7. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i ustalenie list wyborczych
  8. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  9. Wybory Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
  10. Ogłoszenie wyników wyborów
  11. Podjęcie Uchwał
  12. Referaty okolicznościowe
  13. Wybór delegatów na Walny Zjazd PTPNoZ w Warszawie w dniu 14 grudnia 2013
  14. Zamknięcie obrad

Zebrani jednogłośnie przegłosowali proponowany porządek obrad (za: 25 głosów)

III. Realizacja zatwierdzonego porządku obrad

1.Wybór Komisji

a)      Komisja Mandatowa i Uchwał : wybrana jednogłośnie 25 głosów „ za”

Halina Napierzyńska     Przewodnicząca

Jadwiga Wysocka         Członek

Halina Burakowska       Członek

b)      Komisja Wyborcza : wybrana jednogłośnie ,oddano 25 głosów „za”

Ewa Wilczek Majorkowska                         Przewodnicząca

Genowefa Szczepańska                               Sekretarz

Grazyna Arendt                                             Członek

2 .Sprawozdanie Zarządu Oddziału Pomorskiego za okres od 28.11.2009 do 25.10 2013 przedstawiła kol. Joanna Zachowicz Prezes Oddziału Pomorskiego PTPNoZ . Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres sprawozdawczy 2009-2013 przedstawiła Przewodnicząca Komisji kol. Bożena Zadroga. Komisja Rewizyjna poparła Sprawozdanie Zarządu, wyraziła uznanie za pracę Zarządu oraz wnioskowała om przyjecie Sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszego Protokółu.

4.Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za okres sprawozdawczy przedstawił Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kol. Wacław Wilk . W okresie mijającej kadencji do Sadu Koleżeńskiego nie wpłynęła żadna sprawa ,w związku z tym Sąd nie odbył żadnego posiedzenia. Sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszego Protokółu

5.Sprawozdanie Komisji Mandatowej

Sprawozdanie w imieniu Komisji przedstawiła kol. Halina Napierzyńska

Łączna ilość członków Oddziału Pomorskiego PTPNoZ uprawnionych do udziału w XII Walnym Zjeździe   wynosi 46 . Łączna ilość członków przybyłych na Walny Zjazd wynosi 25 osób, co stanowi 54,3% uprawnionych.

Komisja potwierdziła ,że XII Walny Zjazd jest uprawniony do podejmowania uchwał.

Sprawozdanie Komisji Stanowi załącznik do niniejszego protokółu

6.Dyskusja nad Sprawozdaniami

Po dyskusji nad Sprawozdaniem Zarządu Oddziału za okres 2009-2013 w głosowaniu jawnym jednogłośnie („za” 25 głosów , przeciw i wstrzymujących się :nie było) udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Pomorskiego.

Dyskusja dotyczyła finansowania działalności statutowej oraz możliwości zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową w następnej kadencji Zarządu Oddziału.

7.Sprawozdanie Komisji Wyborczej ,ustalenie list wyborczych

Ustalono i przegłosowano jednogłośnie ( 25 głosów „za”) propozycję wyboru Zarządu Oddziału liczącego 7 osób , Komisji Rewizyjnej liczącej 3 osoby oraz Sądu Koleżeńskiego liczącego 3 osoby.

Komisja Wyborcza zebrała zgłoszenia z sali na kandydatów do Zarządu Oddziału . Po zgłoszeniu z sali siedmiu kandydatów, kol. Edward Szczepański zgłosił wniosek o zamknięcie listy wyborczej. Podobne zamknięcie list wyborczych zaproponowano po zgłoszeniu trzech kandydatów do Komisji Rewizyjnej i trzech do Sadu Koleżeńskiego.

8,9 .Wybór Komisji Skrutacyjnej ,przeprowadzenie wyborów

W związku sytuacją opisana w pkt. 7 Przewodniczący obrad zaproponował głosowanie jawne i ustalenie Komisji Skrutacyjnej w składzie jak Komisja Mandatowa. Propozycja Przewodniczącego obrad została przegłosowana : „ za” oddano 25 głosów , wstrzymujących i przeciw nie było.

Sprawozdanie Komisji Wyborczej Stanowi Załącznik do niniejszego Protokółu.

10. Ogłoszenie wyników wyborów

W wyniku głosowania jawnego wybrano Zarząd Oddziału Pomorskiego w składzie ;

1.Joanna Zachowicz

2.Jerzy Nagler

3.Andrzej Majorkowski

4.Zygmunt Kliński

5.Sylwester Napierzyński

6.Leszek Łęczyński

7.Wacław Wilk

Komisje Rewizyjną w składzie :

1.Zofia Wilk

2.Jadwiga Wysocka

3.Bożena Zadroga

Sad Koleżeński w składzie:

1.Halina Burakowska

2.Halina Napierzyńska

3.Regina Stróżyk

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej stanowi Załącznik do niniejszego Protokółu.

11.Podjęcie Uchwał

Kolega Edward Szczepański zgłosił trzy propozycje Uchwał :

Uchwała nr 1 dotycząca intensyfikacji działalności statutowej oraz rozbudowy działalności gospodarczej (prace nauko-badawcze i dokumentacje techniczne z zakresu nauk o ziemi)

Głosowanie : za 18 głosów ,przeciw 7 ,wstrzymujących się :   nie było

Uchwała nr 2 dotycząca wystąpienia do Rady Miasta Gdańska o nadanie nazw ulic : dr Bolesława Nowaka, dr inż. Michała Stróżyka, Antoniego Dębskiego.

Głosowanie : za 19 głosów , 2 przeciw , 4 wstrzymujące się.

Uchwała nr 3 dotycząca uznania kol. Haliny Burakowskiej za zasłużoną dla PTPNoZ

Głosowanie : za 24 głosy ,przeciw 1 głos

12.Referaty okolicznościowe

a)      kol. Edward Szczepański wygłosił referat pt. Historia Polskich Towarzystw Nauk o Ziemi

Obecni na Walnym Zjeździe uznali , ze referat zawiera bardzo dużo historycznych informacji i należy rozważyć jego druk i ewentualne rozpowszechnienie

b)      kol. Halina Burakowska przedstawiła wybrane informacje z Raportu WWF 2013 autor dr Tomasz Łabuz :Sposoby ochrony brzegów morskich i ich wpływ na środowisko przyrodnicze polskiego wybrzeża Bałtyku

13.Wybór delegatów na Walny Zjazd PTPNoZ w Warszawie w dniu 14.12.2013

Zebrani jednogłośnie wybrali niżej wymienionych członków Oddziału Pomorskiego na Walny Zjazd PTPNoZ w Warszawie :

1.Leszek Łęczyński

2.Joanna Zachowicz

3. Wacław Wilk

14.Zamknięcie obrad

Przewodniczący obrad kol. Wacław Wilk zamknął obrady XII Walnego Zjazd Oddziału Pomorskiego.

Po zakończeniu obrad Walnego Zjazdu wybrany Zarząd Oddziału Pomorskiego rozpoczął posiedzenie Zarządu w celu ukonstytuowania się.

Protokółowała;

Halina Burakowska